• PRAVIDLÁ VYUČOVANIA A HODNOTENIA - DODATOK č. 3

   Školský poriadok

   pre žiakov študijných, učebných odborov a denného nadstavbového štúdia, ktorí študujú v dennej alebo externej forme  štúdia (ďalej len žiaci školy) a pedagogických zamestnancov školy. Školský poriadok upravuje podrobnosti o výkone práv a povinností žiakov školy, ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami školy a ďalšími zamestnancami školy, vyplývajúce z riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

   Školský poriadok vydáva riaditeľ školy v súlade s nasledovnými  právnymi predpismi:

   Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Vyhláška MŠVVaŠ SR o stredných školách

   Ústava SR

   Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Charta ľudských práv

    

   Článok 1

   PRÁVA ŽIAKOV ŠKOLY

   1. Žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné jednanie a objektívne informovanie.

   2. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie, zdravotný stav

   3. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. Má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 14 dní, pričom má právo do písomných prác nahliadnuť.  

   4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka

   5. Žiak má právo na oznámenie výslednej klasifikácie za 1.polrok alebo 2. polrok školského roka najneskôr 1 deň pred klasifikačnou poradou.

   6. Žiak má právo na komisionálne preskúšanie, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. alebo 2. polroka. O komisionálne preskúšanie môže požiadať písomne riaditeľa školy plnoletý žiak sám alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka, a to do 3 dní od oznámenia výsledku klasifikácie. O povolení komisionálnej skúšky rozhodne riaditeľ školy písomne. Výsledok komisionálnej skúšky je konečný.

   7. Žiak má právo vzdelávať sa v prostredí vyhovujúcom hygienickým požiadavkám a požiadavkám v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

   8. Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.

   9. Žiak má právo formulovať a slobodne vyjadrovať svoj názor vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním.

   10. Žiak má právo vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú fungovania školy a nepodliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.

   11. Žiak má právo združovať sa v orgánoch a organizáciách študentskej samosprávy .

   12. Žiak má právo na strednej škole na bezplatné vzdelanie a vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku ( rozsah určuje školský zákon)

   13. Žiak má právo mať prístup ku všetkým zariadeniam a materiálnemu vybaveniu školy na činnosť, súvisiacu s výchovno-vyučovacím procesom a na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.

   14. Žiak má právo mať prístup k informačným zdrojom školy ako sú internet, školská knižnica, zbierky učebných pomôcok a ostatné materiály, zamerané na podporu výchovy a vzdelávania.

   15. Žiak má právo podávať riaditeľovi školy návrhy na zlepšenie efektivity a kvality výchovno - vzdelávacieho procesu na škole.

   16. Žiak má právo sťažovať sa riaditeľovi školy, ak sa nazdáva, že pokyn alebo príkaz pedagogického alebo iného povereného pracovníka školy je v rozpore so školským poriadkom alebo inými právnymi normami, obhajovať svoje práva aj prostredníctvom Žiackej rady školy.

   17. Žiak školy ma právo na štúdium podľa individuálneho študijného plánu, ktorý v prípade mimoriadne nadaného a talentovaného žiaka na žiadosť plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu, po odsúhlasení v pedagogickej rade školy môže povoliť riaditeľ školy.

   Článok 2

   POVINNOSTI ŽIAKOV  

   1. Žiak je povinný rešpektovať všetkých zamestnancov školy.

   2. Žiak je povinný taktne a úctivo správať sa k všetkým zamestnancom školy, rodičom, spolužiakom a k návštevám na škole, ctiť si ich ľudskú dôstojnosť.

   3. Žiak je povinný oznámiť riaditeľovi školy skutočnosti súvisiace so technickým stavom zariadenia školy a skutočnosti s ktorými sa pri činnosti v škole stretol resp. sú mu známe a ktoré môžu mať za následok ohrozenie zdravia študentov a zamestnancov školy, škody na majetku študentov školy, zamestnancov školy a školy.

   4. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas, zúčastňovať sa vyučovania všetkých predmetov a podľa rozvrhu hodín. Žiak prichádza do školy 10 minút pred vyučovaním. Budova školy sa zatvára o 7.30 hod. Ak príde žiak na vyučovanie neskoro ( s výnimkou žiakov, ktorí majú povolený neskorý príchod) a neskorý príchod bude neodôvodnený, dostane žiak po troch neskorých príchodoch 1 neospravedlnenú hodinu.

   5. Žiak je povinný hneď po príchode do školy prezuť sa do hygienicky vhodných prezuviek (otvorená päta). Prezuvkami nemôže byť športová obuv, určená na hodiny telesnej výchovy, ani obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou.

   6. Na vyučovanie chodí žiak vhodne, čisto a bez výstredností upravený.

   Oblečenie:

   Chlapci – dlhé nohavice, rifle, alebo trištvrťové nohavice (nie bermudy alebo trenky), čistá košeĺa, polokošeľa, tričko bez nápisov s krátkym alebo dlhým rukávom, prezúvky,   Dievčatá - dlhé nohavice, rifle, alebo trištvrťové nohavice (nie bermudy alebo trenky), sukňa, čistá košeľa, polokošeľa , blúzka, šaty, tričko bez nápisov s krátkym alebo dlhým rukávom a plytkým výstrihom, prezúvky .

   Oblečenie na praktické vyučovanie (prax, odborný výcvik, cvičenia) je presne vyšpecifikované v osobitnej smernici podľa odborov: hotelová akadémia, kuchár, čašník, cukrár , aranžér.

   Vonkajší vzhľad – u chlapcov ostrihané a upravené čisté vlasy.  U dievčat čisté a upravené vlasy. U chlapcov ani u dievčat sa nepovoľujú  neprirodzené zmeny farby vlasov, extravagantné účesy, dredy, pestrofarebné vlasy, vystrihané časti vlasov, vyholená hlava. Nepovoľuje sa nosiť piercing, náušnice u chlapcov, žiletky , kovové  ozdoby a iné ostré preadmety ako ozdoby , viditeľné tetovanie ani v škole ani na praktickom vyučovaní.

   Nepovoľuje sa nadmerné líčenie sa, prílišné nosenie šperkov, lakovanie nechtov na rukáchpočas praktického vyučovania.

    

   Počas slávnostných dní, akými sú začiatok a koniec školského roka, návšteva divadelných predstavení, koncertov, imatrikulácia,  vydávanie vysvedčení a  pod. príde žiak do školy slávnostne oblečený. Na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí podľa pokynov učiteľa čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje bezpečné cvičenie.

   7. Žiaci dodržiavajú pravidlá osobnej hygieny používajú vlastné hygienické balíčky s toaletnými potrebami, ktoré si nosia do školy.

   8Opatrenia v prípade porušenia týchto usmernení: ak žiak príde nevhodne oblečený na OV predmety TEO,TPP a cvičenia z predmetov stolovanie a technológia (prvýkrát – zaradenie k pomocným prácam. Ak opakovane druhýkrát – neospravedlnená absencia – pokarhanie tr. učiteľom, ak tretíkrát – neospravedlnená absencia - znížená známka zo správania prípadne ďalšie výchovné opatrenia).  Ak žiak príde nevhodne oblečený a upravený na vyučovanie – učiteľ ho upozorní a  tr. učiteľ urobí opatrenia, aby došlo k náprave. Ak nedôjde k náprave udelí  výchovné opatrenia .

   9. Žiaci odborov kuchár, čašník, hotelová akadémia sú povinní sa stravovať počas pracovnej doby na prevádzkach, kde vykonávajú  praktické vyučovanie. Stravu si žiaci uhradia vopred (resp. si zakúpia stravné lístky vopred) podľa pokynov MOV .

   10. Žiak je povinný zodpovedne sa pripravovať na vyučovanie všetkých predmetov. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov.

   11. Ak žiak v určitom predmete vymešká za jeden polrok školského roka 30 % a viac z celkového počtu odučených vyučovacích hodín, za príslušné obdobie môže byť v tomto klasifikačnom období hodnotený výslednou známkou na základe výsledku komisionálnej skúšky v náhradnom termíne. V opačnom prípade sa žiak hodnotí ako neklasifikovaný. Dochádzku žiaka v predmete sleduje učiteľ príslušného predmetu.

   12. V prípade, že sa žiak zo subjektívnych i z objektívnych dôvodov (krátkodobá neprítomnosť – do 14 dní) nezúčastní na vyučovacej hodine, ktorej témou je plánovaná školská úloha, alebo ohlásená (zapísaná) tematická písomná práca (test), uvedené práce vypracuje (vyrieši) v náhradnom termíne. Náhradný termín na vypracovanie uvedenej práce určí, zadanie vypracuje a dozor vykonáva učiteľ príslušného predmetu.

   13. Do školy žiak nosí iba veci nevyhnutne potrebné na vyučovanie. Za svoj majetok zodpovedá žiak plnou mierou, obzvlášť za predmety vysokej hodnoty. Škola nenesie zodpovednosť za ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie.

   14. Žiak nesmie počas školského vyučovania ( teórie a praxe) používať mobil.

   15. Žiak sa povinne zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, divadelných a filmových predstaveniach, exkurziách a pod. Je povinný zúčastňovať sa na Kurze na ochranu človeka a prírody, Kurze pohybových aktivít v prírode, na účelových cvičeniach a na Lyžiarskom výcvikovom kurze, ktoré sú súčasťou učebného plánu podľa ŠkVP a ich hodnotenie je zahrnuté do hodnotenia predmetu TSV. Pri neúčasti ( aj zo zdravotných dôvodov) žiak písomne spracuje učivo ( OŽAZ, PAP, účelové cvičenie)  a je dodatočne klasifikovaný známkou do predmetu TSV

   16. Žiak je povinný sa ospravedlniť pre neprítomnosť v škole, pre nepripravenosť na vyučovanie, pre neúčasť na školskej akcii u učiteľa predmetu, triedneho učiteľa, riaditeľa školy. Za falšovanie lekárskeho potvrdenia alebo iného úradného dokladu dostane žiak zníženú známku zo správania a podmienečné vylúčenie zo štúdia. 

   17. Žiak ctí a chráni majetok školy. Dodržuje čistotu vo všetkých priestoroch školy a vo vonkajšom areáli školy. Študent je povinný upozorniť zamestnancov školy na závadu, ktorá vznikla na zariadení školy.

   18. Žiak chráni pred poškodením učebnice, učebné texty a pomôcky, ktoré sú mu bezplatne poskytnuté. V prípade straty uhradí  finančnú čiastku podľa vnútornej smernice školy.

   19. Žiak koná tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.

   20. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.

   21. Žiaci na praktickom vyučovaní u podnikateľov sa riadia pokynmi MOV a inštruktorov. Čas výkonu OV, alebo praktického vyučovania je závislý  od organizácie prevádzky, kde žiak praxuje. Je možné žiakov zaraďovať do zmien  v čase od 6,00 do 22,00 hod. tak, aby žiaci I. a II. roč. robili max. 6 hodín a III.,IV.,V v dĺžke zmeny 7 hodín. Žiak musí mať medzi jednotlivými vyučovacími dňami odpočinok aspoň 12 hodín.

   22. Povinnosťou žiakov po ukončení bloku OV doručiť HMOV pracovný list podpísaný MOV, alebo inštruktorom

   23. Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje akákoľvek krádež v škole a na OV. Ako výchovné opatrenie sa ukladá vylúčenie zo školy (resp. podľa zváženia okolností – podmienečné vylúčenie). S najväčšou prísnosťou sa posudzuje krádež organizovaná.

   24. Žiaci ubytovaní v Domove mládeže, sú povinní rešpektovať aj poriadok DM, ktorý nesmie byť v rozpore so Školským poriadkom.

   25. Žiakom je zakázané šikanovať svojich spolužiakov, to znamená správať sa tak, aby ublížil inému žiakovi, ohrozoval ich alebo zastrašoval (agresia, fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmech)

   26. Žiak je povinný oslovovať pedagógov nasledovne: pán učiteľ, pani učiteľka, pán majster, pani majsterka

   27.  Žiak je povinný dodržiavať pravidlá používania šatníkových skriniek:

   1. Žiak si prevezme od triedneho učiteľa ( proti podpisu) kľúčik od pridelenej skrinky.
   2. Žiak skrinku používa na uschovávanie odevu, obuvi, úboru na telesnú výchovu.
   3. V skrinke nie je povolené uschovávať cenné veci, potraviny, učebnice.
   4. Žiak je povinný udržiavať v skrinke poriadok a čistotu.
   5. Žiak má povinnosť zaplatiť za stratu kľúča, prípadne za poškodenie skrinky.
   6. Poškodenie skrinky, jej popísanie, olepenie, príp. pokus o otvorenie cudzej  skrinky – je hrubým porušením školského poriadku.
   7. Zabudnutie alebo  kľúča nahlási žiak tr. učiteľovi .
   8. V prípade mimoriadnej situácie ( označenie skrinky policajným psom cvičeným na drogy a pod.) bude skrinka komisionálne otvorená za prítomnosti žiaka, v krajnom prípade aj bez prítomnosti žiaka.

   Článok 3

   UVOĽŇOVANIE Z VYUČOVANIA

   1. Žiak môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu resp. rodiča žiaka,  zapísanej v slovníčku. V prípade náhlej nepredvídanej nevoľnosti  je povinný rodič telefonicky uvedenú skutočnosť oznámiť tr. učiteľovi najneskôr v 1. deň do 7.30 hod. a do druhého dňa doručiť písomnú žiadosť rodiča o uvoľnenie z vyučovania.

   2. Pri splnení podmienky bodu 1. triedny učiteľ (pri neprítomnosti TU zástupca riaditeľa) svojím podpisom a uvedením dátumu podpisu potvrdí uvoľnenie žiaka. Pri chýbajúcom podpise triedneho učiteľa žiak nebude uvoľnený z vyučovania resp. po odchode mu bude udelená n e o s p r a v e d l n e n á neúčasť na vyučovaní.

   3. V prípade odchodu žiaka bez súhlasu príslušného vyučujúceho, ten zapíše žiaka do triednej knihy a oznámi triednemu učiteľovi udelenie neospravedlnenej neúčasti na vyučovaní.

   4. Žiak môže požiadať o mimoriadne uvoľnenie z vyučovania príslušného vyučujúceho s ktorým prebieha vyučovanie pri zhoršení zdravotného stavu alebo pri náhlej zdravotnej nevoľnosti. Uvoľnenie z priestorov školy je možné :

   1. v sprievode privolaného zákonného zástupcu alebo rodiča žiaka
   2. zamestnanca školy
   3. privolaného zdravotníka

   5. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania na 2 a viac  dní na písomné požiadanie zákonného zástupcu žiaka alebo rodiča žiaka

   6. Postup pri žiadosti o oslobodenie od vyučovania TSV:

   1. zákonný zástupca žiaka (rodič) alebo žiak sám podáva žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu, alebo jeho časti,
   2. súčasťou žiadosti je vyjadrenie príslušného lekára, ktorý žiaka zaraďuje do konkrétnej zdravotnej skupiny,
   3. pri zaradení žiaka do 3. zdravotnej skupiny a nižšej, lekár na príslušnom tlačive uvedie činnosti, ktoré žiak nemôže vykonávať. Takýto žiak zvyčajne navštevuje riadne vyučovanie TSV,
   4. žiak, ktorý je oslobodený od vyučovania TSV (4. zdravotná skupina), je prítomný na vyučovacích hodinách TSV, necvičí – žiak je oslobodený od výkonu telesných cvičení a tiež úč. cvičení, OŽAZU a PAPu ( ale nie z vyučovania povinného predmetu). Žiak , ktorého riad. školy oslobodil od telesných úkonov spojených s vyučovaním TSV vykonáva pomocné práce resp. spracováva s pomocou literatúry počas hodín TSV témy  ktoré určil učiteľ predmetu. Žiak témy následne odprezentuje ( 1-2 hodiny spracovanie témy a 3. hodina prezentovanie témy)

    

   1. celý postup sa uzatvára 25. septembra v príslušnom školskom roku rozhodnutím riaditeľa školy.

    

   7. Riaditeľ školy môže požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o preverenie každého odporučenia lekára na oslobodenie od vyučovania TEV a jeho zaradenie do príslušnej zdravotnej skupiny

   8. Riaditeľ školy môže so súhlasom triedneho učiteľa uvoľniť žiaka 2., 3., 4.ročníka z vyučovania za účelom získania praktických zručností v termíne od 15. júna.

   9. Opúšťať budovu školy a areál školy počas vyučovania, ale aj prestávok je možné len na základe písomného súhlasu triedneho učiteľa.

   10. Žiaci IV., V. ročníka a denného nadstavbového štúdia môžu na vlastnú zodpovednosť opustiť budovu školy v čase obedňajšej prestávky s tým, že sa odčipujú pri odchode aj príchode do budovy školy, pričom na 6. Vyučovaciu hodinu nebudú meškať. V tomto prípade nepotrebujú priepustku od triedneho učiteľa. Neodčipovanie sa bude považovať za závažné  porušenie školského poriadku.

   Článok 4

   OSPRAVEDLŇOVANIE NEPRÍTOMNOSTI ŽIAKA V ŠKOLE

   1. Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva:

   1. choroba žiaka
   2. lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy
   3. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky
   4. náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov
   5. mimoriadne udalosti v rodine študenta
   6. účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii školy, okresu, regiónu a štátu
   7. iné závažné udalosti, ktoré neumožňujú účasť na vyučovaní na základe vyjadrenia zákonného zástupcu a po posúdení riaditeľom školy

   2. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka resp. rodič. písomne - v slovníčku. Lekár vystaví potvrdenie,  ak neprítomnosť  dieťaťa na vyučovaní  z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni  so súhlasom zákonného zástupcu.

   3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre d ô v od  v o p r e d  z n á m y, oznámi to rodič resp. zákonný zástupca triednemu učiteľovi najneskôr v deň neprítomnosti do 7.30 hod.

   4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre n e p r e d v í d a n ý dôvod, je jeho zákonný zástupca resp. rodič povinný oznámiť škole dôvod neprítomnosti bez zbytočného odkladu najneskôr nasledujúci deň po prvom dni neprítomnosti do 7.30 hod.

   5. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.

   8. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku sa nezúčastni na vyučovaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy vyzve zákonného zástupcu žiaka resp. rodiča aby doložil v určenej lehote dôvod žiakovej neprítomnosti.

   Článok 5

   NEOSPRAVEDLNENÁ NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA V ŠKOLE

   1. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka u triedneho učiteľa ospravedlnená.

   2. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní je hrubým porušením školského poriadku. Je dôvodom na tieto výchovné opatrenia:

   1. za 1 – 8 neospravedlnených hodín (1deň) - pokarhanie triednym učiteľom
   2. za 9 – 16 neospravedlnených hodín (2 dni) - pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania na stupeň 2
   3. za 17 – 24 neospravedlnených hodín (3 dni) - znížená známka zo správania na stupeň 3,  podmienečné vylúčenie zo štúdia so skúšobnou lehotou 3 mesiace
   4. viac ako 3 dni do 5 dní neospravedlnenej neúčasti podmienečné vylúčenie zo štúdia so skúšobnou lehotou 1 rok a znížená známka zo správania na stupeň 4 a oznámenie obci
   5. viac ako 5 dní neospravedlnenej neúčasti - vylúčenie zo štúdia pre nezáujem o štúdium a oznámenie obci a polícii

   Všetky výchovné opatrenia budú priebežne oznámené zákonnému zástupcovi resp. rodičovi. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 hodín v mesiaci sa oznámi obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt a obvodnému úradu a považuje sa zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

   3. Neospravedlnená neúčasť na školskej akcii sa hodnotí ako neúčasť na vyučovaní. Za neúčasť sa udelí taký počet neospravedlnených hodín, ako v daný vyučovací deň podľa rozvrhu hodín.

   4. Krátkodobá neprítomnosť žiaka na začiatku prvej vyučovacej hodiny (do 15 minút) sa neospravedlňuje automaticky. Po troch  neskorých príchodoch dostane žiak 1 neospravedlnenú hodinu.

   Okrem prípadov ak ide o objektívnu príčinu (meškanie dopravného spoja – autobus, vlak a výnimiek žiakom udelených riaditeľom školy na neskorý príchod ).

   5. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní najmenej 5 dní a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve zákonného zástupcu aby do 10 dní doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak do 10 dní odo dňa doručenia výzvy žiak,  ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, do školy nenastúpi alebo nie je doručený dôvod žiakovej neprítomnosti posudzuje sa tak akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty na doručenie ospravedlnenia.

   Článok 6

   SLUŽBY ŽIAKOV ŠKOLY

   1. Žiaci sú počas štúdia poverovaní triednym učiteľom vykonávaním týždennej služby v triede - týždenníctvo.

   2. Žiaci vykonávajúci týždennú službu sú zapisovaní v pedagogickej dokumentácií triedy.

   3. Žiaci vykonávajú tieto činnosti počas týždenníctva:

   1. pri väčšej ako 10 minútovej neprítomnosti vyučujúceho na hodine, oznámia to zástupcovi riaditeľa alebo riaditeľovi školy
   2. hlásia neprítomnosť študentov vyučujúcemu
   3. zabezpečujú čistotu tabule, čistotu miesta učiteľa a celkový poriadok v triede počas vyučovania a prestávok
   4. zabezpečujú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúceho
   5. oznamujú vznik technickej závady v triede
   6. zatvárať dvere na učebni počas prestávok
   7. cez prestávky vyvetrať triedu, podľa potreby poliať kvety
   8. zhášať svetlo po vyučovaní a cez voľné hodiny
   9. pri odchode z triedy zavrieť okná, skontrolovať, či je uzavretý prívod vody a zhasnúť svetlo

   Článok 7

   OSOBITNÉ USTANOVENIA

   1. Žiak, ktorý ochorie na infekčnú chorobu (alebo osoba s ktorou býva alebo je v trvalom styku), oznámi to neodkladne riaditeľovi školy.

   2. Do školy žiak nosí iba veci, ktoré potrebuje na vyučovanie. Počas vyučovania žiak nemôže mať na lavici nápoje a jedlo.

   3. Žiak smie vstupovať do odborných učební a telocvične len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiavať vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební. Pri presune do inej učebne žiaci sú povinní odchádzať zo svojej kmeňovej triedy cez prestávku aspoň 2 minúty pred zvonením. V okamihu zazvonenia sú všetci žiaci pred učebňami podľa rozvrhu hodín. Žiak má zakázaný vstup bez ped. dozoru do chodby pred telocvičňou resp. do šatní a spŕch. Žiak , ktorý ide na TSV nezvoní na zvonček, ale čaká na vyučujúceho pred dverami.

   4. Je zakázané písať, alebo iným spôsobom znehodnocovať lavice, stoličky, nástenky, maľbu a iné zariadenia a majetok školy. V prípade akéhokoľvek zisteného poškodenia majetku školy:

   1. žiak uhradí škodu v plnej výške buď finančnou čiastkou zodpovedajúcou rozsahu poškodenia majetku školy alebo uvedením do pôvodného stavu na vlastné náklady,
   2. v prípade akéhokoľvek zámerného poškodenia majetku školy bude žiakovi znížená známka zo správania na druhý stupeň – uspokojivé

   5. Počas voľných hodín študenti nerušia vyučovanie v iných triedach a zdržujú sa v priestore vestibulu školy alebo vo vlastnej voľnej triede.

   6. Žiakom sa zakazuje prijímať návštevy v škole počas vyučovacích hodín a malých prestávok (5 alebo 10 min). Počas veľkých prestávok sú návštevy v škole povolené len vo vestibule školy (pred recepciou). Žiak, ktorý má návštevu, bude privolaný školským rozhlasom do vestibulu školy.

   7. Je prísne zakázané fajčiť v priestoroch školy, prinášať a užívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky do školy alebo na činnosti organizované školou. Je prísne zakázané vstupovať do budovy školy, prísť na teoretické vyučovanie alebo odborný výcvik pod vplyvom omamnej alebo návykovej látky. Žiak je povinný podrobiť sa dychovej alebo krvnej skúške na prítomnosť alkoholu alebo iných omamných látok na pokyn vyučujúceho alebo riaditeľa školy (po písomnom súhlase zákonného zástupcu).

   8. Je zakázané prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie  a veci, ktoré by mohli rozptyľovať ostatných študentov pri vyučovaní.

   9. Počas vyučovania je zakázané používať mobilné telefóny a prehrávače, mať ich na opasku, vo vrecku, na šnúrke okolo krku a pod. Žiak pred začiatkom vyučovacej hodiny svoj mobilný telefón a prehrávač vypne a odloží do tašky, prípadne odovzdá vyučujúcemu. V prípade nedodržania tohto bodu postupovať s výchovnými opatreniami ako v bode 10 tohto článku.

   10. V prípade, že žiakovi počas vyučovacej hodiny mobilný telefón zazvoní alebo sa ohlási iným spôsobom, žiak je povinný odovzdať mobilný telefón príslušnému učiteľovi, po vyučovacej hodine vyučujúci ho odovzdá triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ odovzdá mobilný telefón žiaka osobne rodičovi alebo zákonnému zástupcovi, ktorý učiteľa navštívi v škole v dohodnutom čase. Ak sa uvedená situácia s ohlásením sa mobilného telefónu a používania prehrávača zopakuje 3x a viackrát, žiak je zo správania hodnotený známkou uspokojivé (2). Známkou uspokojivé (2) je zo správania hodnotený aj žiak, ktorý svoj ohlášajúci sa mobilný telefón odmietne odovzdať učiteľovi na príslušnej vyučovacej hodine, alebo ho použije na vyhotovovanie zvukových záznamov, foto alebo videozáznamov.

   11. Žiak je povinný na vyzvanie dočasne odovzdať veci nepatriace do školy učiteľovi školy. Tieto mu budú po skončení vyučovania odovzdané. 

   12. Žiak svojím správaním a konaním nepoškodzuje záujmy školy.

   13. Škola nenesie hmotnú zodpovednosť za osobné veci žiakov. Osobné veci potrebné na vyučovanie resp. dochádzku do školy (kalkulačka, školské pomôcky, odevy alebo obuv, bicykel) si na požiadanie žiaci môžu dať poistiť.

   14. Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiaka na vstup do školskej budovy je jeho ISIC karta, alebo preukaz žiaka. Žiak je povinný mať v preukaze na vyznačenom mieste nalepenú svoju aktuálnu fotografiu, aktuálne osobné údaje, odtlačok pečiatky školy a podpis riaditeľa školy. Žiak je povinný nosiť ho so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôb v priestoroch školy alebo podujatiach organizovaných školou sa ním preukázať. Úmyselné poškodenie alebo strata preukazu žiaka sa považuje sa závažný priestupok. Stratu preukazu je žiak povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí žiakovi vydanie nového preukazu.

   15. Termín zákonný zástupca sa vzťahuje na žiakov do 18. rokov veku. Termín rodič sa vzťahuje na žiakov plnoletých - po 18. rokoch veku v právnom postavení nezaopatreného dieťaťa ( žiak strednej školy v sústavnej príprave na povolanie ) na ktorého rodič resp iná oprávnená osoba poberá štátnu sociálnu dávku - prídavok na dieťa podľa zákona NR SR  č 281 / 2002 Z.z. o rodičovskom príspevku a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona NR SR č. 658 / 2002 Z.z.

   16. Tento školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. Porušenie poriadku je dôvodom pre výchovné opatrenia v zmysle príslušných právnych noriem.

   17. Za porušenie školského poriadku možno udeliť podľa miery závažnosti alebo recidívy tieto výchovné opatrenia :

   1. napomenutie pedagogickým zamestnancom
   2. napomenutie triednym učiteľom
   3. pokarhanie triednym učiteľom
   4. pokarhanie riaditeľom školy
   5. podmienečné vylúčenie zo štúdia
   6. vylúčenie zo štúdia

   18. Podnet na výchovné opatrenie a, b/, c/, môže dať pedagogický zamestnanec školy a aj ho žiakovi udeliť (so záznamom v centrálnej evidencii výchovných opatrení) a podnet na d/, e/, f/, dáva ped. zamestnanec zástupcovi riaditeľa školy alebo priamo riaditeľovi školy.

   19. Výchovné opatrenia podľa bodu 17. e, f/, sa vždy prerokujú na zasadnutí pedagogickej rady školy. Opatrenia podľa bodu 17. sa zaznamenajú do pedagogickej dokumentácie žiaka.

   Článok 8

   OPATRENIA PROTI ŚÍRENIU LEGÁLNYCH A NELEGÁLNYCH DROG

   1. Vstup každého človeka do budovy školy musí byť prísne registrovaný a evidovaný vrátnikom. Každý žiak sa musí na vyzvanie evidentne preukázať študentským preukazom.

   2. V budove a v celom areáli školy platí zákaz fajčenia pre žiakov, učiteľov, zamestnancov školy.

   3. Povinnosťou dozor konajúceho je opakovane kontrolovať priestory chodby, schodisko, WC a dbať, aby nikto nepropagoval, nešíril a neužíval omamné látky.

   4. V priestoroch školy i na akciách organizovaných školou je zakázané:

   1. prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba , vrátane surovín na ich výrobu
   2. propagovanie alebo šírenie toxikománie

   5. Ak sa preukáže užitie alebo prechovávanie legálnych alebo nelegálnych drog, nasleduje tento postup:

   1. okamžité upovedomenie rodičov a oznámenie opatrení, ktoré urobí škola
   2. pohovor žiaka s triednym učiteľom, výchovným poradcom a riaditeľom školy
   3. pri prvom preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy znížená známka zo správania na stupeň 2
   4. pri druhom preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy znížená známka zo správania na stupeň 3 a kontaktovanie sa s príslušným odborom sociálnych vecí, lekárom a príslušným oddelením policajného zboru
   5. pri treťom preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy vylúčenie zo školy

   6. Učitelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiaka a v prípade oprávneného podozrenia z užitia alebo prechovávania nelegálnej návykovej látky (drogy) informujú vedenie školy. Vedenie školy žiaka vyzve, aby umožnil kontrolu svojich osobných vecí. Ak žiak nebude súhlasiť, vedenie školy privolá políciu s policajným psom a ďalšie dokazovanie prevezme polícia,

   7. Pri podozrení z distribúcie drog bude kontaktovaná polícia.

   8. V prípade ohrozenia života žiaka, ktorý je podozrivý, že užil legálnu alebo nelegálnu drogu, je škola povinná a oprávnená konať priamo a privolať záchrannú zdravotnú službu.

   9. Žiakom liečeným zo závislosti sa po zvážení konkrétnej situácie umožní prerušenie štúdia.

   Článok 9

   ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

   Ruší sa Školský poriadok zo dňa 01.09.2008

   Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2017

   Prerokovaný v pedagogickej rade školy 22.06.2017