• Základné údaje a ciele Centra odborného vzdelávania a prípravy COVaP

    1.ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
    Názov centra odborného vzdelávania a prípravy: Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši (COVaP)

    Adresa sídla: Čs brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
    Telefónne číslo:00421 44 5522972
    Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 0905 642 672
    Faxové čísla: 00421 44 5524694

    Internetová stránka školy: www.halm.sk
    Elektronická adresa školy:halm@halm.sk
    Elektronická adresa riaditeľa školy:k.ulicna@halm.sk
    Elektronická adresa vedúceho zamestnanca COVaP: a.kubala@halm.sk

    Dátum zriadenia COVaP: 01.01.2013
    Zriaďovateľ školy: Žilinský samosprávny kraj, 
    Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
    Stavovská a profesijná organizácia: Zväz hotelov a reštaurácii SR, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava


    2. ORGANIZAĆNÉ ZABEZPEĆENIE 
    Riaditeľ školy: Katarína Uličná Ing.
    Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie – vedúci zamestnanec COVaP: Alexander Kubala Mgr.
    Ostatní zamestnanci: Zamestnanci školy, ktorí vykonávajú úlohy COVaP kumulovane so svojimi pracovnými povinnosťami v škole 
    Lektori: Zmluvne dohodnutí externí odborníci na konkrétne vzdelávacie aktivity


    3. CIELE 
    1. skvalitňovať VVP žiakov školy s dôrazom na praktické odborné vzdelávanie a prípravu žiakov pre trh práce
    2. realizovať odborné, rekvalifikačné kurzy pre individuálnych záujemcov a firmy
    3. realizovať celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce
    4. zabezpečovať odborné vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a MOV
    5. spolupracovať s profesijnými zväzmi a zamestnávateľmi 
    6. spolupráca so základnými školami – propagácia odborného vzdelávania a prípravy
    7. propagácia zdravej a racionálnej výživy na verejnosti