• Mnohé zmeny v školskej legislatíve vytvorili priestor k uskutočneniu produktívnych prvkov založených na podpore tvorivosti a zodpovednosti vo výchove a vzdelávaní aj na našej škole.

   Dôležitým princípom a cieľom  tvorby  školských vzdelávacích programov (ŠkVP) bolo motivovať žiakov k učeniu a tvorivosti tým, že sme upravili – optimalizovali množstvo učiva, aktualizovali učivo, zaviedli sme informačné technológie do vyučovania, zvýšili sme dotáciu hodín výučby cudzích jazykov, zaradili sme odborný predmet vyučovaný v anglickom jazyku a uplatňujeme variabilné metódy vyučovania.

   Úspech v zavádzaní zmien je však podmienený tým, aby sme všetci – učitelia, žiaci, rodičia – chceli a podporovali vzájomnú komunikáciu, sociálne vzťahy, klímu v škole, aby boli vytvorené podmienky pre výchovu a vzdelávanie založené na tvorivosti, inováciách a zodpovednosti.

   Sme škola s dlhoročnou tradíciou v našom regióne, s kvalitným pedagogickým zborom a okruhom spolupracovníkov z radov odborníkov, zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov, ktorí sú zárukou výchovy mladých ľudí  v súlade s potrebami praxe.


   V roku 2011 škola po certifikácii získala rating BB ako „kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni“ od organizácie International Education Society Ltd. Londýn, Veľká Británia – centrum Brno, Česká republika. 

   V roku  2013 bol rating školy zvýšený na úroveň BBB – vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia . V roku 2015 bol rating zvýšený na úroveň BBB+ a v roku 2017 bol uvedený rating potvrdený 

   V roku 2018 bol škole zvýšený rating na kategóriu A - špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou a v roku 2020 bol škole potvrdený rating „A“ na ďalšie dva roky.

   Druhy školských vzdelávacích programov:
   Cieľom našich ŠKVP je poskytnúť mladým ľuďom vzdelanie na rôznych postupných úrovniach tak, že každý vzdelávací program vytvára priestor, aby žiaci mali možnosť získať v konečnom dôsledku úplné stredné odborné vzdelanie:

   1. Hoteliérstvo a gastronómia:
   6323 K hotelová akadémia

   2. Stravovacie služby:
   6445 H kuchár / DUÁL
   6444 H čašník / DUÁL
   2964 H cukrár
   6421 L spoločné stravovanie


   3. Marketing a manažment:
   6405 K pracovník marketingu – cestovný ruch

   6442 K obchodný pracovník /DUÁL


   4. Služby v obchode:
   6411 L prevádzka obchodu
   6451 H aranžér