•  

    Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

    Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy

    Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

    Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

    Identifikačné a kontaktné údaje:

    Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je: Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528, email: halm@halm.sk

    1. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a doba uchovávania

    Účelom spracúvania osobných údajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu.

    V prípade udeleného dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedie prevádzkovateľ uchádzača o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach, v zmysle udeleného súhlasu.

    Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

    Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

     

    1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

    Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladov a potvrdení týkajúcich sa vzdelania, či kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, prípadne v iných poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie.

     

    1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

    Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:

    Sprostredkovateľom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

    1. Pre účel: správa registratúry
    2. Pre účel: ľudské zdroje

    Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu, napr.

    • zdravotné poisťovne
    • Sociálna poisťovňa
    • správca dane
    • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
    • doplnkové dôchodkové sporiteľne
    • dôchodkové správcovské spoločnosti
    • orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)
    • súd, orgány činné v trestnom konaní
    • exekútor, či iný oprávnený subjekt

     

    1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

    Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     

    1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

    Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

     

    1. Profilovanie

    Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     

    1. Práva dotknutej osoby

    Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: halm@halm.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     

    1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

    Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pre účel vedenia uchádzača o zamestnanie za účelom účasti v budúcich výberových konaniach dotknutej osoby je dobrovoľné, v prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu.

    Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.