• Čo je duálne vzdelávanie

    Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa  vyznačuje  úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

    Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva najmä na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

    Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi:                                                                                                            

    1. zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu  žiaka                                                                                                                           

    2. zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

    Prečo duálne vzdelávanie? 

    • nadobudnutie praxe a kvalifikácie priamo u zamestnávateľa
    • osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa 
    • žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie
    • finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom
    • možnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom po ukončení štúdia


    Hmotné zabezpečenie žiaka               

    • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje
    • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa    
    • úhrada nákladov na ubytovanie žiaka v školskom internáte
    • cestovné náhrady  


    Finančné zabezpečenie žiaka: 

    • podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu bude žiakovi poskytovaná zamestnávateľom podľa zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Konkrétna výška finančného odmeňovania bude špecifikovaná v učebnej zmluve.