• KRITÉRIA

   Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka denného nadstavbového štúdia
   a externej formy skráteného štúdia pre školský rok 2023/2024

   Nadstavbové štúdium – denná forma: štúdium je určené pre úspešných absolventov učebných odborov. Študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie je určený pre absolventov učeb. odborov 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár. Študijný odbor 6411 L prevádzka obchodu je určený pre absolventov učebných odborov 6451 H aranžér, 6460 H predavač.

   Skrátené štúdium organizujeme pre záujemcov, ktorí si potrebujú rozšíriť, resp. prehĺbiť  kvalifikáciu na výkon povolania v učebných odboroch:

    

   Podmienkou prijatia je už absolvované najmenej stredné odborné vzdelanie ( to znamená, že uchádzač už má napr. výučný list v inom odbore, alebo maturitu , alebo vysokú školu) Predloženie prihlášky  na štúdium : do 31.5. bežného roka.

   Kritériá prijatia na štúdium sú každoročne zverejnené na webovej stránke školy do 30.4. bežného roka Skrátené štúdium je dvojročné, zložené len z odborných vyučovacích predmetov. Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolvent získa stredné odborné vzdelanie (výučný list) v príslušnom odbore štúdia.