• Na základe dokumentov v štátom archíve v Liptovskom Mikuláši sa dejiny školy, ktorá je našou predchodkyňou, začínajú v roku 1885. Názvy sa menili. Najprv to bola Mestská učňovská priemyselná škola, od roku 1920 do roku 1922 Obchodná škola.

   V roku 1922 bol názov školy zmenený na Učňovskú školu, ktorá ako jediná škola v regióne pripravovala učňovský dorast pre profesie obuvník, murár, elektrikár, zámočník, klampiar, maliar, dlaždič, kožušník, krajčír, kaderníčka, automechanik, mäsiar, kuchár, čašník, predavač, prevádzkový chemik, operátor skladovania.

   V roku 1959 došlo k výraznej zmene a ku skvalitneniu odbornej prípravy žiakov v nových strediskách praktického vyučovania priamo v podnikoch: Kožiarske závody (kožušník, koželuh, brašnár); Závody 1. mája (tkáčky, krajčírky a iné špeciálne odbory); Okresný stavebný podnik (stavebné profesie); Obchodné organizácie, hotely (predavač, kuchár, čašník). Teoretická príprava prebiehala naďalej v Učňovskej škole.

   V roku 1972 bola ukončená výstavba novej budovy školy, vďaka ktorej sa zlepšili podmienky na vyučovanie. Škole tak boli poskytnuté nové učebne, odborné učebne, učebné pomôcky , telocvičňa, školská jedáleň.

   O štyri roky neskôr, v roku 1976, sa začalo odčleňovanie odborov a postupná špecializácia na odbory predavač, kuchár, čašník. Zavádzali sa nové formy štúdia popri zamestnaní a možnosť získať maturitu večernou formou.

   V roku 1985 škola dostala nový názov Stredné odborné učilište obchodné (SOUo). Pri zachovaní troch úsekov (teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchova mimo vyučovania) vystriedala viacerých zriaďovateľov Prior B. Bystrica, GR Prior Bratislava, Inštitút obchodu Nitra, Ministerstvo obchodu Bratislava. Po transformácii v spoločnosti nastali zmeny aj v škole. Zrušený bol úsek výchovy mimo vyučovania a pracoviská praktického vyučovania prešli pod priame riadenie školy. Do vzdelávacieho systému boli zaradené učebné odbory aranžér a cukrár. Škola získala budovu na Pišútovej ulici, ktorá slúžila ako pracovisko praktického vyučovania pre predavačov a neskôr pre aranžérov.

   Rok 1992 znamenal pre školu zásadný prelom. Škola sa stala samostatným právnym subjektom a prešla pod zriaďovateľa Ministerstvo hospodárstva SR. Pri SOUo bola zriadená Dievčenská odborná škola, ktorá sa však po krátkom čase osamostatnila. Do siete školy boli zaradené nové študijné odbory obchodný pracovník, kuchár, čašník.

   Nasledujúce roky sa už niesli v znamení aktívnej účasti v medzinárodných projektoch: SCOTVEC overovanie modulového spôsobu vyučovania, PHARE transformácia odborného vzdelávania v rámci ktorého vznikli nové študijné odbory ekonomické a obchodné služby, ek. a obchodné služby - manažment obchodu a komerčný pracovník.

   V roku 1997 bola zriadená pri SOU obchodnom Hotelová akadémia. Zároveň došlo k overovaniu nových odborov štúdia a to: podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium) a učebný odbor obchodná prevádzka. Škola získala budovu na ulici 1. mája, ktorú využívala ako pracovisko pre predavačov a na vyučovanie odborných technologických predmetov. V roku 2004 bola budova kompletne zrekonštruovaná a zriadené pracovisko „Reštaurácia a kaviareň Mladosť“ pre výučbu žiakov.

   V roku 2001 došlo k spojeniu škôl a do roku 2008 škola mala názov Združená hotelová a obchodná škola. V roku 2009, bol zmenou legislatívy, pridelený škole názov Hotelová akadémia. Škola sa zapojila do viacerých programov, v ktorých išlo o podporu materiálneho vybavenia, o rozvoj počítačových zručností, mobilitné projekty pre žiakov i pedagógov zameraných na hoteliérstvo a spoločné stravovanie, vidiecky turizmus, obchodnícke zručnosti, marketingovú komunikáciu, obchodné služby a dizajn, zelený turizmus, šport ako aj do projektov na podporu celoživotného vzdelávania (Infovek, Leonardo da Vinci , grantové programy Žilinského samosprávneho kraja, VETPRO).

   Z titulu rozšírenia a skvalitnenia možností pre žiakov na získanie nových vedomostí a zručností, škola vstúpila do partnerskej spolupráce s viacerými školami a zamestnávateľmi na Slovensku. Výrazne sme rozšírili možnosti zahraničnej praxe žiakov v Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku, Taliansku a v Českej republike.

   V roku 2007 škola získala ocenenie ministra životného prostredia SR za príkladný prínos v ochrane životného prostredia a ocenenie primátora Liptovského Mikuláša za prínos pre mesto. Do portfólia školy sme zaradili nový štvorročný študijný odbor pracovník marketingu s dvoma zameraniami a to na cestovný ruch a obchod, čím sme reagovali na zvýšený záujem zamestnávateľov nášho regiónu o takto vzdelaných mladých ľudí.

   Škola je členom viacerých profesijných organizácii (Zväz hotelov a reštaurácií SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská barmanská asociácia, Asociácia sommeliérov Slovenska) a je pridruženým členom združenia cestovného ruchu Klaster Liptov. V roku 2017 škola vstúpila do Medzinárodnej organizácie hotelových škôl AEHT  Luxembursko.

    

   V roku 2011 škola po certifikácii inštitúcie a školských vzdelávacích programov získala rating BB ako kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni od organizácie International Education Society Ltd. Londýn, Veľká Británia – centrum Brno, Česká republika.

    

   V roku 2013 bol škole zvýšený rating na úroveň BBB ( vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia) a v roku 2015 a aj v roku 2017 bol rating potvrdený. V roku 2018 bol škole zvýšený rating na kategóriu „A“ t.j. špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou a v roku 2020 bol škole potvrdený rating „A“ na ďalšie dva roky.

    

   Finančné zdroje z Európskej únie, mnohých nadácií , grantových programov ŽSK ako aj projeky MŠ umožnili škole zmodernizovať učebne a vybaviť ich aj modernou výpočtovou technikou, zmeniť spôsob vyučovania a otvoriť brány školy verejnosti. Škola sa stala vzdelávacou inštitúciou nielen pre žiakov, ale aj ich rodičov a starých rodičov . Škola hostí zahraničných študentov cez Rotary klub v L.Mikuláši (boli z krajín USA, Kanada, Brazília, Mexiko).

    

   V roku 2013 bolo pri škole založené Centrum odborného vzdelávania pre služby a gastronómiu, ktorého cieľom je zabezpečiť vzdelávanie aj nad rámec ŠKVP, podporiť celoživotné vzdelávanie a dobre pripraviť žiakov v spolupráci s odborníkmi z praxe, na trh práce.