• Overovanie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie.

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Odbor celoživotného vzdelávania, ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia  § 15 ods. 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe splnenia podmienok na udelenie oprávnenia podľa uvedeného zákona rozhodlo o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie  Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši pre profesie:

    Profesia

    Požiadavky

    Kuchár

    http://www.kvalifikacie.sk/download-pdf-karta-kvalifikacie/718

    Čašník - servírka

    http://www.kvalifikacie.sk/download-pdf-karta-kvalifikacie/733

    Cukrár

    http://www.kvalifikacie.sk/download-pdf-karta-kvalifikacie/879

     

    Informácie: Mgr. Alexander Kubala, zástupca RŠ pre PV a.kubala@halm.sk, tel.: +421907 847 891

    Žiadosť TU

    Usmernenie k skúške TU

     

    Adresa na zaslanie žiadosti a povinných príloh:

    Hotelová akadémia

    Čs. brigády 1804

    031 01 Liptovský Mikuláš

     

    Poplatok za skúšku: 200 ,- €

    Číslo účtu: SK0381800000007000479551 ( Štátna pokladnica )

    Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno a priezvisko