• Skrátené štúdium organizujeme pre záujemcov, ktorí si potrebujú rozšíriť, resp. prehĺbiť  kvalifikáciu na výkon povolania v učebných odboroch:


        Podmienkou prijatia je už absolvované najmenej stredné odborné vzdelanie ( to znamená, že uchádzač už má napr. výučný list v inom odbore, alebo maturitu , alebo vysokú školu) Predloženie prihlášky  na štúdium : do 31.5. bežného roka.

        Kritériá prijatia na štúdium sú každoročne zverejnené na webovej stránke školy do 30.4. bežného roka Skrátené štúdium je dvojročné, zložené len z odborných vyučovacích predmetov. Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolvent získa stredné odborné vzdelanie (výučný list) v príslušnom odbore štúdia.