Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyHotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Adresa školyČs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón+421445522972
E-mailhalm@365halm.sk
www stránkawww.halm.sk

Vedúci zamestnanci školy

FunkciaTitul, meno, priezvisko
Riaditeľ školyMgr. Peter Pirončiak
Zástupca riaditeľa školyMgr. Alexander Kubala
Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanieRNDr. Marcela Chovanová
Zástupkyňa riaditeľa školy pre technicko-ekonomický úsekIng. Bibiana Kováčová
Vedúca ekonomického úsekuZuzana Karabínová
Vedúca pracoviska praktického vyučovania MladosťIng. Jana Lazoňová
Vedúca školskej jedálneMária Adamíková

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoFunkciaKontakt
nepedagogickí zamestnanciZuzana Karabínovápredsedníčkazuzana.karabinova@365halm.sk
pedagogickí zamestnanciIng. Jana Čefovápodpresedníčkajana.cefova@365halm.sk
 PhDr. Iveta Grešováčlenkaiveta.gresova@365halm.sk
zástupcovia rodičovBc. Michal Geriščlengerismichal@gmail.com
 Zuzana Borošováčlenkaborosova.zuzana08@gmail.com
 PhDr. Andrea Petrufováčlenkaada.petrufová@gmail.com
zástupca zriaďovateľaBc. Marcela Adamkováčlenkamarcela.adamkova@zilinskazupa.sk
 Mgr. Martina Betincováčlenkamartina.betincova@zilinskazupa.sk
 Darina Delinčákováčlenkadarina.delincakova@zilinskazupa.sk
iníIng. Ján Blcháčposlanec ŽSKj.blchac@gmail.com

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŽilinský samosprávny kraj
SídloKomenského 48 | 011 09 Žilina
Telefón+421 41 50 32 111
E-mailinfo@zilinskazupa.sk
WEBhttps://www.zilinskazupa.sk/

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Vyhodnotenie činnosti Rady školy pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši za rok 2022

Rada školy pri Hotelovej akadémii sa v svojej činnosti riadila schváleným Štatútom Rady školy, Plánom práce Rady školy pre rok 2022 a platnou legislatívou.

Rada školy pracovala v pôvodnom zložení: Ing. Anna Kiapešová, Zuzana Karabínová, PhDr. Iveta Grešová, Ing. Ján Blcháč PhD., Bc. Marcela Adamková, Darina Delinčáková, Mgr. Martina Betincová, Denisa Laučíková, Bc. Michal Geriš, PhDr. Andrea Petrufová, Erik Koky.

Ku zmene členov Rady školy došlo v septembri 2022, kedy skončil pracovný pomer p. Ing. Anne Kiapešovej, na jej miesto bola z radov pedagógov kooptovaná p. Ing. Jana Čefová.

Rada školy v priebehu roka 2022 mala niekoľko zasadnutí:

Január 2022 - per rollam: prerokovanie Kritérií pre prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 - stanoviská zaslané e-mailom

Marec 2022 - per rollam: prerokovanie Návrhu plánu výkonov pre denné nadstavbové štúdium a pre skrátené štúdium pre školský rok 2022/2023 - stanoviská zaslané e-mailom

Máj 2022 - per rollam: prerokovanie Návrhu plánu výkonov denného štúdia pre školský rok 2023/2024 - stanoviská zaslané e-mailom

Máj 2022 - voľba riaditeľa Hotelovej akadémie - počet hlasov u jednotlivých uchádzačoch nerozhodný, bolo vyhlásené 2. kolo výberového konania.

Júl 2022 - voľba riaditeľa Hotelovej akadémie - do funkcie zvolený Mgr. Peter Pirončiak

19.10.2022 - z dôvodu zániku mandátu predsedníčky Rady školy Ing. Anny Kiapešovej voľba predsedu a podpredsedu Rady školy.

Z radov pedagógov bola po zániku mandátu p. Kiapešovej kooptovaná Ing. Jana Čefová. Na základe voľby do funkcie predsedníčky Rady školy bola zvolená Zuzana Karabínová, na základe voľby do funkcie podpredsedníčky Rady školy bola zvolená Ing. Jana Čefová. Nová Rada školy bola ustanovená 19.10.2022

Na tomto stretnutí bola prerokovaná Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022 a Správa o činnosti Centra odborného vzdelávania a prípravy pri Hotelovej akadémii za školský rok 2021/2022. Ďalej bol prerokovaný plán činnosti Centra odborného vzdelávania a prípravy pri Hotelovej akadémii na školský rok 2022/2023 a prerokovanie Plánu práce, priorít a hlavných úloh v školskom roku 2022/2023.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 393

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A22
I.CG25
I.D27
I.E23
II.A23
II.CG26
II.D15
II.E18
III.A26
III.C19
III.D14
III.E17
III.G12
IV.A21
IV.C22
IV.G8
V.A18
V.B16
I.ADNŠ22
II.ADNŠ19

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet odborných prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov odb. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.gg
TPP5013050130 
Znížený úväzok704704 
ZPS300300 
Na dohodu301301 

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početkvalifikovanýchnekvalifikovanýchspolu
učiteľov35338
majstrov odbornej výchovy10010
pedagogických asistentov202
odborných zamestnancov101
spolu48351

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda/yPredmetPočet hodín týždenne
III.D, I.CG, II.A, III.E Administratíva a korešpondencia 7,5
II.E, III.E Matematika 2
I.E, II.E Hospodárske výpočty 2
I.CG Odborná výcvik - technika administratívy 2
II.E Estetická a výchova 1
II.CG Hospodárska geografia 2
V.A Animácia v hoteli 2
I.E, II.E, III.E Aranžovanie 3
I.D, I.E, I.A, I.CG. II.A, II.CG, Etická výchova 5
I.C Geografia 2
I:ADNŠ, II.ADNŠ Hospodárska korešpondencia 4
1D, I.E, II.D, II.E Hospodárske výpočty 4
I.ADNŠ Hotelové služby 2
I.CG, III.G Chémia 2
II.E Odpadové hospodárstvo 1
IV.C Odborný výcvik 7
II.CG OV- etiketa 2
I.E, II.E Odborné kreslenie 4
I.ADNŠ, II.ADNŠ, V:A Právna náuka 3
I.ADNŠ, II.ADNŠ Prax 4
I.E, II.E, III.E Propagácia a reklama 3
IV.A, Komunikácia s hosťom 4
II.D, II.E,III.D, III.E Spoločenská komunikácia 6
I.D, I.E, II.D, II.E, III.D, III.E Stolovanie 12,5
I.D Cvičenia so stolovania 1,5
III.C Služby a CR 2
I.A, II.A, III.A Technika obsluhy 14
I.CG, II.CG, III.G, IV.G Tovaroznalectvo 6,5
I.A, III.A OV- obsluha 4
IV.C OV- služby v CR 2
V.A OV- komunikácia s hosťom 6
II.EZáklady fotografovania2

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovškol. kolookr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry32    
Olympiáda z anglického jazyka32322   
Olympiáda z nemeckého jazyka2 11  
Maturita v knižnici (organizátor: Knižnica GFB v LM) 2     
Sweet cup Prešov 3    3
Eurocup junior barista Prešov 1   1 
Skills Slovakia Gastro semifinále Piešťany 4   4 
Skills Slovakia Gastro finále Bratislava 2   2 
Baristická súťaž Znojmo ČR 1    1
Majstrovstvá somelierov Slovenska Šenkvice 1   1 
Mladý somelier Piešťany 1   1 
Slovak Barista Cup Junior Piešťany 1   1 
Metro súťaž kuchári Žilina 5  5  
Baristická súťaž Námestovo 1   1 
Hviezdoslavov Kubín111   
Vajanského Martin111   
iBobor52     
IT Fitness302     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Certifikácia školy:

Dňa 2.5.2013 Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši obdržala Správu expertnej komisie organizácie International education Society ltd. London Great Britain- Clients Centre and management Brno Česká republika, ktorá vykonala recertifikátu školy a zvýšila rating na BBB: „vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia“. V apríli 2015 bola vykonaná recertifikácia školy, ktorá potvrdila rating BBB a interne ho navýšila na úroveň BBB+. Ďalšia aktualizácia bola zrealizovaná v roku 2017 a bol ňou opäť potvrdený rating BBB+.Aktuálne k 4.4.2018 bol škole zvýšený rating na kategóriu „A“ tj. špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou. V roku 2020 bol rating na úrovni „A“ škole potvrdený a tiež na poslednom vyhodnotení aktivit školy bol 28.4.2022 potvrdený rating na úrovní A - špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou.

Aktivity a mediálne prezentácie školy

Aktívna sociálna sieť Facebook https://www.facebook.com/hotelovaakademiaLM/

Aktívny účet Instagram: https://www.instagram.com/halm1804lm/

Mediálne aktivity v tlači:

MY LIPTOV: McDonalds venoval študentom Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši desiatky anglických kníh. https://myturiec.sme.sk/c/23037985/mcdonalds-venoval-studentom-hotelovej-akademie-v-liptovskom-mikulasi-desiatky-anglickych-knih.html?ref=sharebox

Gastro revue 1/2023 Rozhovor s riaditeľom školy Hotelová akadémia

Gastro revue 1/2023 článok o projekte Interreg, Znojmo Česká republika „Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov stredných škôl v oblasti slovensko-českého pohraničia“

TV Liptov: Erasmus+ diseminácia projektu 2022 https://youtu.be/U7pm4iz-HU4?si=yv50J59R99yKsZB7

TV Liptov: Vyraďovanie absolventov https://youtu.be/141X9USggAM?si=jyEGvJVHHoYgcxoi

Gastro aktivity:

VIP Raut - 4. ročník seniorského folklórneho festivalu

Raut - Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Ples matice slovenskej

Ostatné aktivity:

Dobrovoľníctvo a festival ľudskosti - Css Anime

Konferencia Vzdelávame pre budúcvnosť

Imatrikulácia prvákov

Erasmus days 2022

Burza informácií Ružomberok

Burza stredných škôl Liptovský Mikuláš

E-Testovanie NIVaM - maturitné ročníky

Deň otvorených dverí 2022 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš https://fb.me/e/38mviz4R4

Zbierka pre Liptovskú nemocnicu https://www.facebook.com/liptovskanemocnica

Vianočný zázrak - aktivita študentského parlamentu - odovzdanie darčekov pre seniorov

Informačný deň Hotelová akadémia 2023

Eko aktivity:

Zber papiera

Zber textilu

Separácia odpadu

Čistenie brehov Liptovskej MAry

Čistenie verejných plôch - sídlisko Podbreziny

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika

A) Dlhodobé:

Erasmus+ - získajme odborné zručnosti v Európe - Salamanca Španielsko

Interreg, Znojmo Česká republika - „Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov stredných škôl v oblasti slovensko-českého pohraničia“

Podpora pomáhajúcich profesií 2

B) Krátkodobé:

Podpora lokálnych komunít Coop Jednota

C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

Vráťme šport do škôl - revitalizácia osvetlenia telocvične

Talentovaná mládež - Samuel Krajči - individuálna podpora

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15.6.2022

Druh inšpekcie: Štátna školská inšpekcia Žilina - následná inšpekcia priebehu záverečných skúšok - procesy v súlade s legislatívou - bez zistení

V školskom roku 2022/2023 nebola vykonaná inšpekčná kontrola

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Kapacita školy: 552

Skutočný počet žiakov: 426

Naplnenosť školy (%): 77,17

Priestory školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

Budovy celkom: 6

Učebne: 36 - z toho: Kmeňové: 20, Jazykové: 2 Odborné 6 IKT 5

Šatne: Áno

Dielne: Áno

Školský internát: Nie

Školská jedáleň: Áno

Telocvičňa: Áno

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

PC: 198 ks

Dataprojektory: 33

Interaktívne tabule: 6

Stručná analýza súčasného stavu

Havarijný stav školskej jedálne

Zlý technický stav pergoly

Preplnená chodby šatňovými skrinkami

Odborné učebne dobre vybavené - technológia, somelier, stolovanie

Revitalizované osvetlenie v telocvični školy

Potreby a plány:

Vypracovať investičný návrh na rekonštrukciu školskej jedálne - havarijný stav

Vypracovať stavebný návrh na rekonštrukciu pergoly so šatňami

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Úspechy

• tradícia a história školy, jednoznačnosť portfólia školy - zameranie na hoteliérstvo, gastronómiu , cestovný ruch a obchod

• dynamické a tvorivé vedenie školy, podporujúce odborný rast pedagogických zamestnancov a pozitívnu pracovnú klímu školy

• materiálno-technické vybavenie odborných učební, wifi pre žiakov i pedagógov, výučba v reálnych podmienkach praxe,

• účasť odborníkov z praxe vo vyuč. procese, exkurzie, súťaže, funkčné Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

• dobrý štandard vedomostí a zručností absolventov, uplatnenie absolventov v praxi, organizácia letnej zahraničnej praxe žiakov

• výchovné poradenstvo, školský psychológ, kariérny poradca

• projektová činnosť (Erasmus+, Interreg, IROP..)

• majetkovo vysporiadané budovy aj pozemky

• motivácia vyplácaním odmeny za produktívnu prácu počas praxe

• vlastné pracoviská na realizáciu odborného výcviku -reštaurácia Mladosť, cukrárska dielňa, aranžérska dielňa

• dobrá digitálna vybavenosť školy

• dobré digitálne zručnosti učiteľov

• IES certifikát - rating školy A+ - špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou

• rekonštrukcia telocvične

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

• nárast kriminality, agresivita žiakov, fajčenie

• dochádzka žiakov na vyučovanie - veľa vymeškaných hodín zo zdravotných i rodinných dôvodov

• chýbajúci mužskí pedagógovia - máme prevahu žien u žiakov

• uprednostňovanie zárobkovej činnosti pred plnením si povinností odbornej praxe

• zapájanie sa žiakov do SOČ

Návrhy pre VVP

Všeobecnovzdelávacie predmety

- zriadiť polyfunkčnú učebňu na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov

- zriadiť oddychové zóny

- nahradiť vyučovanie francúzskeho jazyka iným cudzím jazykom

- spolupráca s odbornými učiteľmi pri SOČ

- využívať školskú knižnicu vo vyučovacom i mimo vyučovacieho procesu

- príprava menších projektov v rámci PK

- posilniť rozvoj logického myslenia žiakov väčšou dotáciou hodín matematiky a získaním kvalifikovaného učiteľa

- vzdelávanie učiteľov

Odborné predmety:

- redukcia učiva a odborných predmetov

- prepájanie s praxou - praktické cvičenia

- aktualizácia učiva

- vzdelávanie učiteľov - obsah vzdelávania

- vyučovanie v menších skupinách

- implementovať podnikateľské vzdelávanie do študijného odboru hotelová akadémia

Odborný výcvik

- personálne dopĺňanie majstrov

- odborné stáže

- výber kvalitných inštruktorov

- zlepšiť dochádzku žiakov

Duálne vzdelávanie

- rozširovať portfólio zmluvných zamestnávateľov

- minimalizovať rušenie učebných zmlúv

- zvýšiť povedomie o možnostiach DV u rodičov, vých. poradcov

- zachovať štandard komunikácie po personálnych zmenách

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 109

 Počet žiakov
Zo zdravotným postihnutím : 
Syndróm autizmu0
Sluchovým2
Telesným0
S vývinovými poruchami:  
Aktivita a pozornosť17
Učenia90
Zo sociálne znevýhodneného prostredia0
S nadaním0

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 237

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 57

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 112

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 110

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023: 112

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Počet prihlášok: 237

Hotelová akdémia: 43

Pracovník marketingu: 69

Obchidný pracovník: 21

Kuchár, kuchárka: 37

Čašník, servírka: 35

Cukrár, cukrárka: 18

Aranžér, aranžérka: 12

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Hotelová akadémia: 41

Pracovník marketing: 67

Obchodný pracovník: 20

Počet uchádzačov, ktorí boli prijatí bez prijímacej skúšky:

Hotelová akadémia: 1

Kuchár, kuchárka: 36

Čašník, servírka: 35

Cukrár, cukrárka: 18

Aranžér, aranžérka: 12

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaKód odboruŠtudijný (učebný) odborZameranieDuálne vzdelávanie
I.A6323 KHotelová akadémiaISCED 3A / 354nie
I.CG6405 K, 6442 KPracovník marketingu, Obchodný pracovníkISCED 3A / 354nie, áno
I.D6445 H, 6444 HKuchár, Čašník, servírkaISCED 3A / 353áno
I.E6445 H, 6451 H, 2964 HKuchár, Aranžér, CukrárISCED 3A / 353áno, nie, nie
II.A6323 KHotelová akadémiaISCED 3A / 354nie
II.CG6405 K, 6442 KPracovník marketingu, Obchodný pracovníkISCED 3A / 354nie, áno
II.D6445 H, 6444 HKuchár, Čašník, servírkaISCED 3A / 353áno
II.E6445 H, 6451 H, 2964 HKuchár, Aranžér, CukrárISCED 3A / 353áno, nie, nie
III.A6323 KHotelová akadémiaISCED 3A / 354nie
III.C6405 KPracovník marketinguISCED 3A / 354nie
III.D6445 H, 6444 HKuchár, Čašník, servírkaISCED 3A / 353áno
III.E6445 H, 6451 H, 2964 HKuchár, Aranžér, CukrárISCED 3A / 353áno, nie, nie
III.G6442 KObchodný pracovníkISCED 3A / 354áno
IV.A6323 KHotelová akadémiaISCED 3A / 354nie
IV.C6405 KPracovník marketinguISCED 3A / 354nie
IV.G6442 KObchodný pracovníkISCED 3A / 354áno
V.A6323 KHotelová akadémiaISCED 3A / 354nie
V.B6323 KHotelová akadémiaISCED 3A / 354nie
I.ADNŠ6421 L, 6411 LSpoločné stravovanie, prevádzka obchoduISCED 3A / 354nie
II.ADNŠ6421 L, 6411 LSpoločné stravovanie, prevádzka obchoduISCED 3A / 354nie

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaADKADPANJANHAPEAFYAPCAPIARNARPBIOBranná v ýchovaCTOCKVCVI
I.A  2,32            
I.CG2 2,52            
I.D  2,85            
I.E  2,15     2      
II.A1,7 2,17            
II.CG2,4 2,58            
II.D  3,47            
II.E  2,5     1,25      
III.A1,35 2,19    1,69       
III.C  2,53            
III.D2,67 3,43    1,93       
III.E2 2,29    1,862,5      
III.G  3,18    2,18       
IV.A2,1 2,43    1,81       
IV.C  1,95            
IV.G  3,13    2,38       
V.A  3,172,17   2,11       
V.B  2,52,13   1,75       
I.ADNŠ  3,41            
II.ADNŠ  3,05         2,6  
skusobna               

TriedaCVMCWSDEJDRCDEUDZMEKLEKNEKOEOREKRETRESSESVETV
I.A  2,91           1,93
I.CG  1,8     2,52     1,73
I.D 2,07      3,56     2,44
I.E   2,25    3,29     1,74
II.A        2,74     2,36
II.CG        3,23     1,33
II.D        3,53      
II.E   2,75    2,72    1 
III.A        3,27      
III.C        2,58      
III.D        3,21      
III.E        2,88    2,83 
III.G        2,55      
IV.A        3,43      
IV.C        2,68      
IV.G        3,13      
V.A        2,67      
V.B        3      
I.ADNŠ  2,57     3,5      
II.ADNŠ  2,26     3,84      
skusobna               

TriedaFRJFYZGCRGEGGORHOGHOKHPPHVYHRUHSZHGMHPTCHEITH
I.A             2,82 
I.CG   1         2,2 
I.D        2,59    2,89 
I.E        2,53    2,95 
II.A2,3            2,57 
II.CG     1,76         
II.D        2,67      
II.E        2,21   1,4  
III.A    2,35        2,62 
III.C2,11   2,21          
III.D               
III.E               
III.G             2,58 
IV.A    2      2,29   
IV.C    1,45          
IV.G   1,13           
V.A           2,72   
V.B           3,25   
I.ADNŠ      2,09   2,78  2,59 
II.ADNŠ      2,11        
skusobna               

TriedaINFKHOANKNJKKAJKNJKFJMNZMAOMPCMVSMKTMKGMATNBV
I.A2,59            3,141,57
I.CG1,76          2,95 2,441,3
I.D2,22            3,071,22
I.E1,8            32
II.A2            2,481,08
II.CG1,92        2,29 2,71 2,381,5
II.D2,67            3,47 
II.E2            2,44 
III.A             2,85 
III.C         2,05 2,79 2,74 
III.D             2,93 
III.E2,2            2,6 
III.G             2,36 
IV.A 1,14         3   
IV.C         1,73   2,41 
IV.G             3,63 
V.A           3,17 2,83 
V.B           3,5 2,88 
I.ADNŠ2,59       3,25 3,53,14 3 
II.ADNŠ1,79       2,5 3,43,32 3,11 
skusobna               

TriedaNPONOSNOSNOZNEJOBNOHOOCHOBTOBPOMNPRXOXCOXOODP
I.A2,14  3,232,641,45         
I.CG    1,631,15 3,2       
I.D     1,89         
I.E     1,76         
II.A   22,461,57         
II.CG    1,881,38 3       
II.D               
II.E               
III.A    2,69          
III.C    2,51,21         
III.D               
III.E               
III.G       2,91       
IV.A    2,931,62         
IV.C    2          
IV.G       3,25       
V.A    2,76          
V.B    3,25          
I.ADNŠ       2,25   2,45   
II.ADNŠ       3,25   2,58   
skusobna               

TriedaODKOVYOXIOXEOXPOXROXUOXZOXNOXMOXBOXHOXDOXTOXS
I.A    1,09      1,73   
I.CG 1,28             
I.D 2             
I.E1,671,95             
II.A               
II.CG 2,151,951,24        1,29  
II.D 2,07             
II.E11,28             
III.A 1,12  1      1,85   
III.C 1,371,74         1,32  
III.D 1,79             
III.E 1,76             
III.G 1,55             
IV.A  1,67     1,62      
IV.C 1,271,5      2,45    1,55
IV.G 1,75             
V.A      1,33        
V.B      1,13        
I.ADNŠ               
II.ADNŠ               
skusobna               

TriedaOXKOXAOXFODYPIMPIXDPPVCRPMSPOEPVYOIPRCHPXBPVU
I.A               
I.CG 1,55             
I.D          2,78    
I.E          2,38    
II.A               
II.CG1,761,9             
II.D          3,07    
II.E   1,75      2,56    
III.A               
III.C               
III.D          2,8    
III.E          3    
III.G               
IV.A               
IV.C1              
IV.G               
V.A               
V.B               
I.ADNŠ               
II.ADNŠ               
skusobna               

TriedaPRNPRWPXAPAOPFKPPGPPAPGKPGOPSPPPUPsychológia predajaREGRUJSEC
I.A               
I.CG             2,08 
I.D            2,33  
I.E       2    1,88  
II.A               
II.CG             2,77 
II.D               
II.E       2       
III.A             2,38 
III.C               
III.D               
III.E       2,5       
III.G               
IV.A             2,67 
IV.C             1,5 
IV.G               
V.A2,44            4 
V.B2,44              
I.ADNŠ2,76      1,5       
II.ADNŠ2,37      1,75       
skusobna               

TriedaSENSZMSJLSRHSEVSGUKMMSVYSPRSTOSTZSTNSURSEECUT
I.A  2,73     1      
I.CG  2,56   2,2 1      
I.D  2,44     1,262,73     
I.E  2,57     1,25   2,78  
II.A  2,52     1,17      
II.CG  2,62   2,2 1,04      
II.D  3,2   2 1,072,47     
II.E  2,83   1,89 12,561,8 1,6  
III.A  2,58     1,04      
III.C  2,261,89    1      
III.D  3,07   2,5 1,272,79     
III.E  2,94   1,86 1,122,43  2,25 1
III.G  2,73     1,08      
IV.A  1,86     1      
IV.C  3,18     1      
IV.G  3,38     1,38      
V.A  2,782,67    1,17      
V.B  2,52,44    1      
I.ADNŠ  3,18            
II.ADNŠ  3,79            
skusobna               

TriedaTEATOBTPYTECEPPTSVTEVOITTVZTHFUCTUARUCSUDPUSP
I.A 2,32  2,771,68         
I.CG     1,26  2      
I.D   2,42 1,32         
I.E   2,31 1,6         
II.A 2,13  1,681,18         
II.CG     1,63  1,8      
II.D   2,73 2,2         
II.E   1,71 1,47         
III.A 1,88  11,12         
III.C     1,41    3,05    
III.D   2,8 1,62       2,07 
III.E   2,09 1,07       2,35 
III.G     1,88  2,64 3,55    
IV.A     1,63    3,1    
IV.C     1,28    2,45    
IV.G     1,13  2,5 3,75    
V.A     1    3,28    
V.B     1,36    3,44    
I.ADNŠ  2,5  1,29    2,95    
II.ADNŠ  2,53  1,16    3,58    
skusobna               

TriedaUVSVYTZáklady automatizácieZRHZEKZEKZAFZAW
I.A        
I.CG        
I.D        
I.E        
II.A        
II.CG        
II.D       1,89
II.E      1,251,78
III.A        
III.C        
III.D        
III.E        
III.G        
IV.A        
IV.C        
IV.G        
V.A        
V.B        
I.ADNŠ        
II.ADNŠ        
skusobna        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A22131800000
I.CG25571210000
I.D27062010401
I.E23051440002
II.A23731210101
II.CG26361700100
II.D15021210100
II.E18331200000
III.A26291500100
III.C19181000000
III.D14011210100
III.E1724920200
III.G12021000100
IV.A21061500000
IV.C22271300000
IV.G810610001
V.A18141300300
V.B16311200000
I.ADNŠ22201550000
II.ADNŠ19021340000
skusobna000000000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

KódNázov študijných a učebných odborov Ukazovateľ   31. 08. 2023
  celkový počet absolventovpočet zamestnaných žiakovpočet evidovaných nezamestnaných žiakov kpočet evidovaných nezamestnaných žiakov k
      
6323 KHotelová akadémia285112
6405 KPracovník marketingu2110101
6442 KObchodný pracovník4220
6421 LSpoločné stravovanie100100
6445 HKuchár131120
6444 HČašník/servírka6330
2964 HCukrár4220
6451 HAranžér4310
Spolu: 9036413

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

Absolventi, umiestnenie na VŠ   
 študijných odborochučebných odboroch
počet absolventov strednej školy k 31.08.2023 (absolventi, ktorí ukončili štúdium v šk. roku 2022/23)6328
počet absolventov strednej školy v šk. roku 2022/23, ktorí pokračovali v štúdiu na VŠ resp. ďalšom štúdiu (nadväzujúce formy)-údaj k 15.09.20231721
% umiestnenia absolventov šk. roku 2022/23 na VŠ resp. v ďalšom štúdiu1875
počet absolventov strednej školy, ktorí sa zamestnali - údaj k 15.09.2023437
z toho zamestnaní v odbore, v ktorom vyštudovali367
nezamestnaní absolventi30

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Legenda:

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov


bod správyobsahobdobiesuma
1Štátny rozpočet na žiakov 
1.1.mzdy + prevádzka9-12/22640 844,00
1.1. 1-8/231 403 100,00
1.1. spolu  2 043 944,00
   
1.2.lyžiarsky výcvik9-12/220,00
1-8/233 629,50   
1.2 spolu  3 629,50
   
1.3na učebnice9-12/220,00
1-8/236 275,00   
1.3 spolu  6 275,00
   
1.4dofinanc.prev- energie9-12/2210 007,00
1-8/2327 150,00   
1.4 spolu  37 157,00
   
1.5na maturity9-12/2273,00
1-8/230,00   
1.5 spolu  73,00
   
1.6odchodné, odstupné9-12/2224 042,60
1-8/230,00   
1.6 spolu  24 042,60
   
1.7mimoriad.výsl. Žiakov9-12/222 400,00
1-8/230,00   
1.7. spolu  2 400,00
   
1.8Ukrajina integrácia9-12/223 712,00
1-8/235 568,00   
1.8. spolu  9 280,00
   
1.9rekreačné príspevky9-12/225 453,00
1-8/230,00   
1.9. spolu  5 453,00
   
2príspevky od rodičov 0,00
   
3Vdelávacie poukazy 
3.1 9-12/223 545,00
1-8/235 318,00   
3.1 spolu  8 863,00
   
4Fin získané od rodičov, iných právnic a fyzick. Osôb (dary) 
4.1 9-12/22390,00
1-8/23270,00   
4.1 spolu  660,00
   
   
5Iné finančné prostriedky  
5.1Projekt Erasmus+9-12/220,00
Projekt Erasmus+1-8/2358 898,00  
5.1 spolu  58 898,00
   
5.2Grantové programy ŽSK9-12/220,00
Grantové programy ŽSK1-8/235 800,00  
5.2 spolu  5 800,00
   
5.3mzdy + prevádzka ŠJ9-12/2211 840,00
mzdy + prevádzka ŠJ1-8/238 443,00  
5.3 spolu  20 283,00
   
5.4podpora COVaP9-12/222 800,00
podpora COVaP1-8/230,00  
5.4 spolu  2 800,00
   
5.5.koordinátor bezpeč.stav9-12/22720,00
koordinátor bezpeč.stav1-8/232 445,00  
5.5 spolu  3 165,00
   
5.6.Investície vstavba9-12/2271 004,17
Investície vstavba1-8/23259 904,89  
5.6 spolu  330 909,06
   
5.7.Asistentky projekt NIVAM9-12/2222 191,22
Asistentky projekt NIVAM1-8/2322 895,36  
5.7 spolu  45 086,58
   
5.8Projekt Interreg9-12/220,00
Projekt Interreg1-8/238 523,84  
5.8 spolu  8 523,84

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Aktivity Školského parlamentu10 Mgr. Zuzana Iľanovská
Aplikovaná ekonómia9 Mgr. Veronika Hrnčiarová
balenie tovaru13 Mgr. Anna Maruškinová
Carving a tvorivé dielne3 Ing. Zuzana Girašková
Eko hliadka26 Ing. Miriam Devečková
e-Reader5 Mgr. Katarína Piatková
Gastrokrúžok8 Ing. Gabriela Lukáčová
Gastronómia CR III.19 Ing. Mária Kamenická
I.D · Krúžok11 Ing. Michaela Feriancová
Kalokagatia12 Mgr. Jana Jusková
Konverzácia z ANJ8 Ing. Miriam Devečková
Krúžok aranžovania8 Bc. Jana Kozemčáková
Krúžok Flambovania a zložitej obsluhy6 Bc. Martin Čerstvík
Mladý someliér Liptova49 PhDr. Anna Žiklová
OAJ 2A17 Ing. Mária Běhalová
OAJ 2B18 Ing. Mária Běhalová
Pečieme aj bez skúseností5 Ing. Zuzana Girašková
Podnikanie v hotelierstve a gastronómii4 Ing. Jana Čefová
Podnikanie v hotelierstve a gastronómii III.16 Ing. Mária Kamenická
Pohybové hry - dievčatá30 Mgr. Jana Jusková
Pohybové hry - CH17 Mgr. Jana Hošalová
Príprava na MS – BG I. 3 Ing. Zdena Ilavská
Príprava na MS - BGII8 Ing. Vladimír Slahučka
Príprava na MS v hotelovom SW- HOREC10 Ing. Gabriela Martanová
Príprava na MS zo slovenského jazyka15 Mgr. Ivana Romanová
Príprava na ústnu časť maturitnej skúšky z ANJ15 PhDr. Katarína Mäsiarová
Príprava na záverečné skúšky - aranžovanie6 Bc. Jana Kozemčáková
Účtovníctvo v praxi28 Ing. Eva Ranochová
Zápisník cestovateľa20 Ing. Zuzana Urbanová
Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou7 Mgr. Zuzana Iľanovská
Zdravá výživa a nové technológie38 Ing. Michaela Feriancová
Zdravotnícky krúžok2 Mgr. Jana Hošalová
Zručnosti pre úspech13 Mgr. Veronika Hrnčiarová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Finančné prostriedky získané od rodičov za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu boli určené na príspevok na učebné pomôcky, knihy pre vyznamenaných žiakov, vstupenky na odborné exkurzie, na ekologické aktivity, olympiádu v CUJ, SOČ, podpora prezentácií firmičiek - cvičné firmy, maturitné a záverečné skúšky,

Rodičia majú zastúpenie v rade školy a v stravovacej komisii, kde sa tiež podieľajú svojimi námetmi na na skvalitnení činnosti školy.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Vyhodnocovacie správy predmetových komisií

Správa PK Spoločné stravovanie https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EWfMaKmr5jxAk6icb3EZgtsBCijFAJnk_AAHICrGmBaCRw?e=casy3o

Správa PK Ekonomických predmetov https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EbiH51mLs9ZCooH24WoXDpABgI1EHpI_n4qT3JCnBr0otw?e=i1GGgG

Správa PK Slovenský jazyk, Dejepis a Občianska náuka https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EacQopseyZhPvvU304PkYY8B83aKIRcnd6F6hpNWdbzDNw?e=SfnDf0

Správa PK Cudzích jazykov https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EZQvJcuODP1EmJbhlK3utTsBC27L2enY4IoxRbpt4wWxPQ?e=xq3Up2

Správa PK Matematika a Informatika https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EWeZp9xtJ9lNoCEt9_qQTr4B_MgP4Rq4GGM0u6--mEerxQ?e=wUOJM4

Správa PK Telesná a športová výchova https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/Eep4UIh-X9dCh5Zn16iLS30Bcez98QNbxxNCR-z9VtgYhQ?e=5xYYGA

Vyhodnocovacie správy koordinátorov činností:

Koordinátor enviromentálnych aktivít https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/ETcWmWzSgQlMsIVVe-Q2pjwBd5RMlptbvmHY2Wrbsehzhg?e=DYmaRX

Koordinátor SOŠ https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EVJztdOiKDRMgkj4uP0KjKMBsZMp7T6NejZM00h4S49E6A?e=ZugvY4

Koordinátor prevencie a sociálno.patologických javov https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EVJztdOiKDRMgkj4uP0KjKMBsZMp7T6NejZM00h4S49E6A?e=ZugvY4

Kariérny poradca https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EVl4Uh2-021Op82K6shSKMkBathiKNvvNtnIQz9IWMB_iQ?e=WUnyqk

Výchovný poradca https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EdNKWxICF31GqE2lL-iOUJwB671kwv8Vh2scaMVQt4iZSw?e=ACyIwm

Školský psychológ https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EdvEOEnu6WROr1QDhl5yeHoBkw2-ERnhD1aBsXX4DBiIJQ?e=cw0prm

Študentský parlament https://liptovskymikulas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_pironciak_365halm_sk/EdNKWxICF31GqE2lL-iOUJwB671kwv8Vh2scaMVQt4iZSw?e=ACyIwm

Záver

Vypracoval: Mgr. Peter Pirončiak

V Liptovskom Mikuláši, 20. októbra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 17. 10. 2023

Vyjadrenie rady školy

Členovia Rady školy dňa 23.10.2023 na svojom zasadnutí

Prerokovali bez pripomienok Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023.

Prerokovali bez pripomienok Správu o činnosti Centra odborného vzdelávania a prípravy za školský rok 2022/2023.

Vzali na vedomie Plán činnosti a hlavných priorít školy na školský rok 2023/2024.

Vzali na vedomie Plán činnosti Centra odborného vzdelávania a prípravy na školský rok 2023/2024.

(Stanoviská sú súčasťou Zápisnice Rady školy č. 7/2023).

Schválenie zriaďovateľom školy

24. 11. 2023, Žilina

Odbor školstva a športu ŽSK v súlade s §9 ods. 8 písm. h) bod 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §3 ods. 2 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchvnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

prerokoval a schválil

správu o výchovnovzdelávacej činnosti Hotelvoej akadémii Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš.

SChválenie správay o VVČ evidované pod číslom HA-315/2285/2023