• Plán činnosti Školského parlamentu

      v školskom roku 2023 / 2024

       

      Pri Hotelovej akadémii bude pôsobiť Školský parlament, zvolený zo zástupcov učebných a študijných tried v počte 11 žiakov. Školský parlament bude pracovať v zmysle platného štatútu ŠP. ŠP sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy, bude sa podieľať pri tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, bude obhajovať záujmy žiakov Hotelovej akadémie vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŠP dohliada na dodržiavanie hlavných priorít školy so strany žiakov. Šíri dobré meno a imidž školy na verejnosti. Členovia ŠP sú príkladom pre ostatných študentov. Organizuje kultúrne a športové podujatia, podľa záujmu študentov. Predseda Školského parlamentu je delegovaný do Rady školy a zúčastňuje sa jej zasadnutí. Školský parlament bude pracovať v oblasti dobrovoľníctva.

      Zasadnutia ŠP v zmysle štatútu budú jedenkrát za mesiac. Počas dištančného vyučovania sa žiaci budú stretávať v online priestore a naplánované činnosti sa budú realizovať v rámci dostupných možností. ŠP využíva pre svoju komunikáciu a propagáciu Edu page, Instagram, Facebook, Microsoft Office 365 – Teams, Zoom.

      ŠP spolupracuje so ŠP z iných škôl v rámci regiónu Liptov, ale aj s RMŽK, spolupracuje v rámci medzi predmetových vzťahov, zúčastňuje sa vzájomných stretnutí, ktoré sa uskutočňujú vždy v inej škole.

       

      Plán činnosti  Školského parlamentu :

       

      September:     

      • Úvodné zasadnutie, doplnenie nových členov ŠP.
      • Schválenie plánu práce pre šk. rok 2023/2024
      • Oboznámenie sa školským poriadkom HALM
      • Byť nápomocný v oblasti šikanovania
      • Podporovať aktivity na podporu zdravia a zdravého život. štýlu
      • Podporovať postoje študentov podľa štandardov školy – zdvorilosť,  spoločenské správanie, slušný výzor, oblečenie
      • Zapojenie do dobrovoľníckej činnosti a stanovenie si aktivít v tejto oblasti       
      • Prihlásiť sa do aktivít, ktoré organizuje RMŽK.
      • Spolupracovať pri propagácii a šírenia dobrého mena školy na verejnosti.
      • Návrhy tematických dní na každý mesiac
      • Sprístupniť odkazovač
      • Spolupracovať pri tvorbe školského časopisu PRIEVAN
      • Pomoc žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri online vzdelávaní
      • Školenie pre žiakov ŠP
      • Tvorba podcastov

               

      Október:

       

      • Doplňujúce voľby do ŠP
      • Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení finančnej zbierky ,,Sloboda zvierat“ a propagácia v školskom rozhlase.
      • Aktívne pracovať v študentskom regionálnom parlamente
      • Spolupráca s UNICEF
      • Otvorená aktívna spolupráca s vedením školy
      • Október - mesiac úcty k starším, vyrobiť a poslať pozdrav 

       

       

      November:

       

      • Zorganizovať program pre žiakov školy ku Dňu študentov.
      • Príprava a realizácia Slávnostnej imatrikulácie pre žiakov prvých ročníkov
      • Zúčastniť sa vzdelávacích seminárov organizovaných RMŽK.
      • Spolupracovať pri príprave a realizácii burzy stredných škôl a DOD.

                             

                             

      December:

      • Zúčastniť sa konferencie ŠP v Žiline.
      • Zorganizovať program a súťaž pre žiakov školy pri príležitosti Mikuláša a Vianočných sviatkov.
      • Spolupracovať s ekologickým krúžkom pri zabezpečení a realizácii súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou.
      • Spolupráca s PKSS - pečenie medovníkov, príprava vianočného punču

       

      Január:
       

      • Podieľať sa pri príprave a realizácii športových podujatí.
      • Vecná zbierka pre psí útulok
      • Návšteva v Domove seniorov

       

                             

       

      Február: 

      • Pripraviť program pri príležitosti Valentína, zabezpečiť Valentínsku poštu a kvapku krvi
      • Spolupráca v rámci medzi predmetových vzťahov s PKSS pri príprave fašiangovej akcie

       

       

       

      Marec:

      • Marec mesiac knihy  - BURZA KNÍH, spolupráca so ZŠ Miloša Janošku
      • Deň učiteľov,  pripraviť príspevok  do školského rozhlasu.
      • Deň učiteľov organizácia v škole HALM

                             

       

      Apríl:

      • Zorganizovať pre žiakov školy akciu pri príležitosti Veľkonočných sviatkov, zvyky na Liptove.
      • Pripraviť reláciu v školskom rozhlase.
      • Zapojiť sa do verejnej zbierky v spolupráci s RMŽK.
      • Zúčastniť sa VZ pri RMŽK
      • Príprave konferencie zameranej na látkové závislosti
      • Deň narcisov

       

       

       

      Máj

      • Pripraviť slávnostnú rozlúčku s maturantmi.
      • Festival ľudskosti
      • Odovzdávanie maturitných vysvedčení – ocenenie pre výnimočného študenta
      • Pripraviť reláciu ku dňu  matiek
      • Deň slnka Hug Day - žiaci budú mať na sebe jednu žltú vec a budú rozdávať objatia
      • Deň mlieka v spolupráci s PKSS
      • Deň hudby

                             

      Jún:

      • Bodka za školským rokom RMŽK 2023/2024
      • Vyhodnotenie práce ŽŠR v školskom roku 2023 / 2024
      • Príprava plánu práce na školský rok 2024 / 2025

       

       

       

       

       

       

       

      V Liptovskom Mikuláši                                            Mgr. Simona Bakošová

      08.01.2024                                                                    koordinátorka ŠP