• Národné a medzinárodné projekty:

   1. SCOTVEC 1992-1995 Cieľ: moduly - alternatívny spôsob vyučovania, materiálne vybavenie. Partner: SCOTVEC Glasgow- Škótsko, Anglicko. Účastníci: pedagógovia školy
   2. PHARE 1995-1998 Cieľ: transformácia odborného vzdelávania, príprava učebných dokumentov pre nový odbor: ekonomické obchodné služby, vzdelávanie učiteľov, technické vybavenie. Partneri: Obchodná akadémia Prešov, Slovensko, Sheffield College, Sheffield, Anglicko. Účastníci: pedagógovia školy, žiaci ekonomických a obchodníckych odborov (20)
   3. INFOVEK 1997, 2002,2003,2004,2005
   4. OTVORENÁ ŠKOLA – INFOVEK 2002-2003
   5. ŠKOLIACE CENTRUM INFOVEKU 2004,2005 pre pedagógov základných a stredných škôl Liptova
   6. Profesionálny a kariérny rast ped. zamestnancov (2011 – 2012)
   7. Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie ( 2011- 2012)
   8. Program cezhraničnej spolupráce PL-SR „TATRY SPOLOĆNE“ (2012 – 2013) – lektorská činnosť
   9. Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ (2013 – 2015)
   10. Rozvoj stredného odborného vzdelávania
   11. Moderné vzdelávane- digi vzdelávanie pre všeobecno-vzdel. predmety (2013 – 2015)
   12. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
   13. IROP - inovácia odbor. učební a reštaurácie Mladosť, debarierizácia ( 2019-2022)
   14. NP so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania „Mladí, nebojme sa podnikať“
   15. „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a mládeže“ – pedagogickí asisteni (2020-22)
   16. INTERREG – upevňovanie partnerstva medzi školami ( SOŠ Znojmo a HA L.Mikuláš) 2022-23
   17. Zvyšovanie digi.zručností pedagógov a žiakov (2022-2023)
   18. Školský digitálny koordinátor

    

   LEONARDO DA VINCI , Cieľ: mobility, 3- mesačné stáže žiakov  a pedagógov

   1. GASTRONÓMIA A HOTELIÉRSTVOPartner: IBW Münster, Nemecko (12 žiakova , 2 pedagógovia)
   2. VIDIECKY TURIZMUS Partner: IBW Münster, Nemecko (15 žiakov , 2 pedagógovia)
   3. OBCHODNÉ ZRUČNOSTI Partner: IBW Münster, Nemecko (15 žiakov 2 pedagógovia)
   4. MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA Partner: IBW Münster, Nemecko (12 žiakov, 2 pedagógovia)
   5. OBCHODNÉ SLUŽBY A OBCHODNÝ DIZAJN Partner: IBW Münster, Nemecko, FIP Alcallá-Madrid , Španielsko (15 žiakov 2 pedagógovia)
   6. ODBORNÁ PRAX žiakov SOU Frýdek Mistek v Dem. doline – Grand Jasná Partner: SOU Frýdek Místek, Česká republika (12 žiakov odboru kuchár, čašník z Českej republiky)
   7. EkipEuropa, Malaga, ŠpanielskoPartner: Grow, Dungannon, N.Ireland, UK 7. KOMUNIKÁCIA V SLUŽBÁCH (20 žiakov, 3 pedagógovia)
   8. VETPRO projekt pre učiteľov Partner: EkipEuropa, Malaga, Španielsko (6 pedagógov)
   9. ZELENÝ TURIZMUS Partner: EkipEuropa, Malaga, Španielsko (10 žiakov , 1 pedagóg)
   10. FIREMNÁ KULTÚRA V HOTELIĚRSTVE  Partner: Tellus Plymouth, Anglicko (12 pedagógovia)ň
   11. YOUTH FOR EUROPE 2001, 2002, 2003, 2004
    Cieľ: Prekonávanie hraníc – priateľstvá mladých ľudí Partner: IBW Münster, Nemecko, IBW Francúzsko
    Účastníci: 6 žiakov, 1 pedagóg 

    

   ERAZMUS+ 

   1. ZÍSKAJME ODBORNÉ ZRUČNOSTI V EURÓPE Partner: TellUs Plymouth UK,  Salamnca ES; QYH Youghal Írsko (2018-2020), Účastníci: 35 žiakov, 8 učiteľov
   2. ZÍSKAJME ODBORNÉ ZRUČNOSTI V EURÓPEII.  Partner: TellUs Salamnca ES; Teachersreise Padova , Taliansko  Účastníci: 20 žiakov, 7 učiteľov (2021 – 2023)

    

   GRANTOVÉ PROGRAMY ŽSK

   • Dajme šancu pre kvalitnejší život ( darcovstvo krvi) 2006
   • Zdravá šanca pre najmenších (podpora zdravého stravovania v ZŠ)2007
   • Vráťme šport do škôl ( podpora športu na škole) 2007
   • Dobrá telocvičňa - miesto pre spol.stretnutia (revitalizácia telocvične) 2008
   • Hráme florbal ( podpora nového športu na škole) 2009. 
   • V zdatnom tele zdravý duch ( podpora záujmovej tel. výchovy) 2011
   • „Nádejná liptovská lyžiarka – P.Vlhová (2011 )
   • Liptovská hviezda bežeckého lyžovania J.Mikuš (2016)
   • Liptovský talent vodného slalomu – M.Škáchová (2017)
   • „Skoč do fitparku“- revitalizácia skosku do diaľky (2019)

    

   EKOLOGICKÉ , VOĹNO-ĆASOVÉ A OSTATNÉ PROJEKTY

   • Ľudia pre stromy (výsadba škol. areálu stromčekmi a krami) 2005
   • Lesoochranárska škola 2005
   • Otvorená škola – šport ( revitalizácia vonkajšieho ihriska) 2006
   • Jazykové laboratórium ( mat. vybavenie jaz. laboratória) 2006 
   • Cesty k zdraviu ( propagácia zdravého stravovania) 2007
   • Čisté brehy Liptovskej Mary ( očistenie brehov pod Hotelom Jamajka) 2007
   • Mládež, zábava, viera, priateľstvo ( podpora voľno-časových aktivít) 2007
   • Kaviareň Šeherezáda ( realizácia praktickej časti maturitné skúšky) 2008 
   • Projekt GandG ( vzdelávanie starých rodičov ich vnukmi)2008
   • Objav v sebe Versaceho – Komunitná nadácia Liptov (2016/2017)
   • Bylinková záhradka – Komunitná nadácia Liptov
   • Hovorme o jedle – Sl. poľnohospod. a potravinárska komora

    

   ĎALŠIE PROJEKTY 

   • KONTO ORANGE 2005 Cieľ: finančná podpora na realizáciu a vydávanie školského časopisu
   • Partner: Ministerstvo dopravy a spojov SR- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (učebňa kontinuál.vzdelávania) 2009 Cieľ. budovanie počítačovej gramotnosti matiek na materskej dovolenke a dôchodcov - DIGITÁLNI ŚTÚROVCI 2005,2006
   • Školská synergia (príprava učeb. materiálov na vyuč. ekon. predmetov) 2010
   • Planéta vedomostí
   • Tatry spoločne (lektorská činnosť pre informačné kancelárie)
   • Zateplenie obalového plášťa, výmena okien v pavilónoch A,B,C (EKOFOND)2011
   • Medzinárodný fond vzdelávania Wroclav (2014/2015)
   • Leed up – mentorský projekt  Mgr. B. Grohlinga
   • Podnikanie v cestovnom ruchu – Junior Achievement Slovensko
   • Cvičné firmy – ŠIOV Bratislava
   • „PP Poradca pre školy – prepájame teóriu s praxou“ (2018 -2022) 
   • „Záložka do knihy“ – každoročne – na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov