• 4 základné piliere:

    1. Vzdelávanie pre 21. storočie – učiť sa konať, poznávať, žiť spoločne, správať sa zodpovedne a byť autentický,
    2. Hodnoty a kritické myslenie – práca s informáciami, čitateľský, mediálna a finančná gramotnosť, osobná zodpovednosť,
    3. Budúcnosť povolaní (WEF) – odborná príprava pre budúci trh práce. Analytika, tvorivosť, tímovosť, vedenie ľudí, používanie technológií, emočná inteligencia, soft skills,
    4. Technologická koncepcia (Milénium, Plán obnovy) – odborné technológie, používanie IKT vo vyučovaní, digitalizácia, ako príprava na budúcnosť.

    Hodnoty Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš

    Hotelová akadémia má zverejnené svoje hodnoty na webovej stránke školy HALM. S Hodnoty môžeme definovať nasledovne:

    • jedinečnosť (sebahodnotenie, zodpovednosť)
    • úcta a tolerancia (sloboda, akceptácia, asertivita, empatia
    • úspech (odbornosť, činorodosť, kooperácia, nadšenie)

    Rešpektovanie vzájomných hodnôt vytvára klímu v škole. Ich začlenenie do reálneho chodu školy je súčasťou výchovného cieľa školy. Je dôležité, aby hodnoty školy boli prijaté a osvojené ako mienkotvorné pravidlá školy, ktoré ich reprezentujú na verejnosti a prispievajú k pozitívnemu PR školy.


    Priority školy

    1. Zameranie na žiaka – rozvoj odborných, spoločenských a komunikačných kompetencí, zručností a schopností. Mentoring žiakov.
    2. Zameranie na učiteľa, profesijný rozvoj, tímové aktivity, vzájomné vzdelávanie. Mentroing učiteľov.
    3. Zameranie na klímu a wellbeing školy – školská kultúra, pravidlá, relax a oddych, kultúra prostredia.

    Klíma školy je významným motivačným faktorom, ktorá ovplyvňuje výchovnú a vzdelávaciu činnosť učiteľov, majstrov odbornej výchovy a ostatných zamestnancov a veľmi intenzívne pôsobí aj na správanie žiakov. Jedným z mnohých prejavov klímy v škole je kultúra školy.

    Kultúra školy je odrazom charakteristických hodnôt, ktoré sú základným princípom našej každodennej výchovno-vzdelávacej práce.