• Názov kvalifikácie:

    Cukrár
    Cukrárka

    Číselné označenie kvalifikácie

    SK ISCO- 08:

     

    7512002

    Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka:

    7512 – výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov

    Druh kvalifikácie:

    Úplná kvalifikácia

     

     

    Kvalifikačný štandard:

    je súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie.

    Stanovuje odborné vedomosti a odborné zručnosti potrebné na výkon povolania, ktorého sa kvalifikácia týka.

    Všeobecné vedomosti a spôsobilosti sú neoddeliteľnou súčasťou nadobudnutia každej kvalifikácie. Ich úroveň zodpovedá príslušnej úrovni štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný učebný alebo študijný odbor.

    Hodnotiaci štandard:

    je súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa stanovených kvalifikačných štandardov.

    Súčasťou hodnotenia odbornej spôsobilosti je preukázanie všeobecných vedomostí a spôsobilostí na príslušnej úrovni štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný učebný alebo študijný odbor. Organizačné a metodické postupy pri hodnotení sú v súlade s kritériami hodnotenia vzdelávacích výstupov popísaných na príslušnej úrovni štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný učebný alebo študijný odbor, rovnako to platí aj pre materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie skúšky.

    Odporúčaný rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu pre nadobudnutie danej kvalifikácie:

    280 hodín

    Z toho teoretická príprava:

    Z toho praktická príprava:

    60 hodín

    220 hodín

    Doklad o nadobudnutej kvalifikácii:

    Osvedčenie o úplnej kvalifikácii

    Kvalifikačný štandard pre ISDV

    Odborné vedomosti

    Odborné zručnosti

    CUKRÁR vie/pozná:

     

    • zásady osobnej hygieny a hygieny práce v cukrárskej výrobe,
    • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
    • organizáciu práce na pracovisku,
    • pozná odbornú terminológiu v cukrárskej výrobe,
    • suroviny a materiály používané v cukrárskej výrobe, spôsob a podmienky ich skladovania,
    • správny spôsob príjmu a uskladnenia surovín, polotovarov a prísad v cukrárskej výrobe,
    • pozná princípy hodnotenia vstupných surovín, polotovarov a prísad,
    • základné technologické výpočty používané vo výrobe,
    • základné poznatky o receptúrach a technologických postupoch v cukrárskej výrobe,
    • kalkuláciu a výpočet množstva surovín,
    • ekonomické pravidlá a princípy pri tvorbe cien výrobkov,
    • základné delenie cukrárskych polotovarov a cukrárskych hotových výrobkov,
    • výrobu cukrárskych ciest a hmôt; vie popísať chyby pri ich spracovaní a vie ako ich odstrániť,
    • charakterizovať jednotlivé druhy náplní a poznať ich aplikáciu v cukrárskej výrobe,
    • základné druhy poliev, ich výrobu, význam a použitie poliev,
    • charakteristiku cukrárskych hotových výrobkov podľa trvanlivosti výrobkov,
    • výrobu trvanlivého pečiva,
    • výrobu zákuskov a tort, spracovanie polotovarov,
    • výrobu cukrárskych ozdôb,
    • výrobu a spracovanie modelovacej hmoty,
    • dohotovovanie cukrárskych výrobkov,
    • zdobenie cukrárskych výrobkov,
    • princíp posudzovania kvality hotových cukrárskych výrobkov,
    • zásady skladovania, balenia, označovania a expedovania cukrárskych výrobkov,
    • kritické kontrolné body v cukrárskej výrobe,
    • pozná strojné a technické vybavenie cukrárskej prevádzky, ich využitie a starostlivosť o ne,
    • zásady ochrany spotrebiteľa,
    • vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe a predaji cukrárskych výrobkov.

     

    CUKRÁR je zručný v oblasti/vie:

     

    • dodržiavať hygienické predpisy, osobnú hygienu a zásadu bezpečnosti potravín,
    • dodržiavať sanitačný poriadok,
    • dodržiavať zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej prevencie,
    • prevziať, skontrolovať, uskladniť suroviny polotovary a prísady v cukrárskej výrobe,
    • zvoliť správny technologický postup podľa daného výrobku,
    • vypočítať spotrebu surovín pre daný výrobok podľa receptúry,
    • navážiť, upraviť a pripraviť potrebné množstvo surovín k technologickému spracovaniu,
    • posúdiť kvalitu používaných surovín,
    • vyrobiť cukrárske výrobky,
    • z navážených a upravených surovín spracovať cukrárske cesto, alebo hmotu v požadovanej kvalite a množstve v súlade s technologickým postupom – vie popísať chyby pri ich výrobe,
    • vyrobiť tuhé cestá, pálenú hmotu, medové cestá, listové cestá, šľahané hmoty, trené hmoty, jadrové hmoty,
    • zvoliť správny spôsob tvarovania cesta, alebo hmoty podľa charakteru výrobku,
    • pripravenú hmotu, alebo cesto naplniť náplňou, alebo ovocím,
    • zvoliť vhodný druh náplne a polevy podľa charakteru a trvanlivosti výrobku,
    • vyrobiť náplne a polevy z rôznych druhov surovín pre dohotovenie výrobkov podľa technologického postupu,
    • pripraviť pec, zvoliť správnu teplotu a dobu pečenia,
    • vytvarované polotovary výrobkov upiecť, usmažiť, uvariť – posúdiť stupeň prepečenia a pripraviť ich na ďalšie spracovanie,
    • dohotoviť zákusky a torty podľa technologického postupu a podľa charakteru výrobku,
    • zhotoviť ozdoby z cukrárskej modelovacej hmoty,
    • ozdobiť zákusky a torty v súlade s estetickými princípmi,
    • uchovať zákusky a torty podľa ich trvanlivosti a zásad zabezpečenia hygienicky nezávadných potravín,
    • urobiť výstupnú kontrolu polotovarov a hotových cukrárskych výrobkov, vie posúdiť ich kvalitu, vyčleniť neštandardné výrobky,
    • zabaliť cukrársky výrobok, označiť a pripraviť na expedíciu v zmysle požiadaviek potravinového kódexu,
    • vykonávať základnú údržbu na strojoch v cukrárskej výrobe,
    • viesť predpísanú prevádzkovú evidenciu v cukrárskej výrobe a pri predaji výrobkov.

    Hodnotiaci štandard pre ISDV
    Predmetom overenia a hodnotenia bude:  

    Prehľad teoretických vedomostí:

    1. Popísať zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, hygienické predpisy v potravinárskej výrobe. Základné zákony a legislatívne normy.
    2. Popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany.
    3. Charakteristika surovín a materiálov používaných v cukrárskej výrobe,
    4. Hodnotenie kvality vstupných surovín a materiálov v cukrárskej výrobe a spôsob správneho uskladnenia surovín a prísad.
    5. Prepočty surovinových noriem, význam prepočtov, výpočet strát, výťažnosti.
    6. Členenie cukrárskych výrobkov podľa Potravinového kódexu, označovanie výrobkov.
    7. Technologické postupy používané v cukrárskej výrobe.
    8. Charakterizovanie jednotlivých cukrárskych hmôt a ciest, vymenovať výrobky z nich.
    9. Charakteristika náplní a krémov, ich aplikácia v cukrárskej výrobe.
    10. Delenie cukrárskych výrobkov podľa trvanlivosti, doba spotreby.
    11. Diétne cukrárske výrobky – cukrárske výrobky pre diabetikov, celiatikov, výrobky s nižšou energetickou hodnotou.
    12. Charakteristika, druhy poliev a ich použitie.
    13. Charakterizovať cukrárske ozdoby, popísať ich výrobu a význam.
    14. Popísať spôsoby dohotovenia cukrárskych výrobkov.
    15. Senzorické hodnotenie kvality polotovarov a hotových výrobkov.
    16. Popísať chyby a nedostatky cukrárskych výrobkov, ich príčiny a spôsoby odstraňovania týchto nedostatkov.
    17. Kontrolné body a kritické kontrolné body v cukrárskej výrobe.
    18. Popísať význam balenia a správne skladovanie cukrárskych výrobkov.
    19. Starnutie cukrárskych výrobkov a spôsoby predlžovania ich trvanlivosti.
    20. Vymenovať potrebné údaje uvedené na obale v zmysle požiadaviek označovania výrobkov podľa platnej legislatívy.
    21. Stanovenie ceny cukrárskych výrobkov, ekonomické princípy pri výrobe a predaji výrobkov.
    22. Vedenie potrebnej prevádzkovej evidencie v cukrárskej výrobe

     

    Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy:

    1. Dodržiavanie základných hygienických predpisov platných pre potravinársku výrobu a predpisov podľa Potravinového kódexu SR.
    2. Uplatňovanie zásad bezpečnosti práce pri obsluhe strojov a zariadení v  cukrárskej výrobe.
    3. Výber a kontrola surovín na cukrárske výrobky, senzorické hodnotenie kvality a posúdenie nezávadnosti použitých surovín.
    4. Príjem, uskladnenie surovín, polotovarov a prísad v cukrárskej výrobe .
    5. Použitie základných technologických výpočtov používaných v  cukrárskej výrobe. Normovanie surovín – výpočet spotreby surovín, tvorba cien.
    6. Zhotovovanie základných druhov cukrárskych ciest a hmôt : tuhé cestá, pálená hmota, medové cestá, lístkové cestá šľahané hmoty, trené hmoty, jadrové hmoty
    7. Tvarovanie cukrárskych ciest a hmôt
    8. Tepelné spracovanie surovín, hmôt, polotovarov – varenie, pečenie, smaženie
    9. Príprava náplní a poliev
    10. Dohotovenie  cukrárskeho výrobku
    11. Plnenie, zdobenie, krájanie a balenie cukrárskych výrobkov
    12. Výroba cukrárskej poťahovej a modelovacej hmoty – príprava cukrárskych ozdôb
    13. Uskladnenie, balenie a expedovanie cukrárskych výrobkov
    14. Dodržanie zásad estetickej prípravy cukrárskych výrobkov
    15. Zhodnotenie kvality hotových  cukrárskych výrobkov
    16. Určenie chýb a príčin nedostatkov korpusov, ciest, náplní, poliev a spôsoby ich odstránenia
    17. Hospodárne nakladanie so surovinami, vodou a energiou
    18. Obsluha strojov a zariadenia v cukrárskej výrobe. Základná údržba strojov a zariadení.
    19. Dodržiavanie zásad ochrany spotrebiteľa
    20. Organizácia práce