• Názov kvalifikácie:

    Kuchár
    Kuchárka

    Číselné označenie kvalifikácie

    SK ISCO- 08:

     

    5120000

    Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka:

    512 Kuchári

    Druh kvalifikácie:

    Úplná kvalifikácia

     

     

    Kvalifikačný štandard:

    je súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie.

    Stanovuje odborné vedomosti a odborné zručnosti potrebné na výkon povolania, ktorého sa kvalifikácia týka.

    Všeobecné vedomosti a spôsobilosti sú neoddeliteľnou súčasťou nadobudnutia každej kvalifikácie. Ich úroveň zodpovedá príslušnej úrovni štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný  učebný alebo študijný odbor.

    Hodnotiaci štandard:

    je súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa stanovených kvalifikačných štandardov.

    Súčasťou hodnotenia odbornej spôsobilosti je preukázanie všeobecných vedomostí a spôsobilostí na príslušnej úrovni štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný  učebný alebo študijný odbor. Organizačné a metodické postupy pri hodnotení sú v súlade s kritériami hodnotenia vzdelávacích výstupov popísaných na príslušnej úrovni štátneho a školského vzdelávacieho programu pre daný učebný alebo študijný odbor, rovnako to platí aj pre materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie skúšky.

    Odporúčaný rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu pre nadobudnutie danej kvalifikácie:

     

    500 hodín

    Z toho teoretická príprava:

    Z toho praktická príprava:

    180 hodín

     

    320 hodín

    Doklad o nadobudnutej kvalifikácii:

    Osvedčenie o úplnej kvalifikácii

     

    Kvalifikačný štandard pre ISDV

    Odborné vedomosti

    Odborné zručnosti

    KUCHÁR  vie/pozná:

    • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o požiarnej ochrane,
    • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o požiarnej ochrane,
    • zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, predpisy HACCP,
    • základné ekonomické a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke          spoločného stravovania,
    • druhy a charakteristiku potravín a nápojov,
    • ovláda základné zmyslové skúšky akosti potravín a nápojov a dodržiavania doby spotreby,
    • receptúry a technologické  postupy  prípravy pokrmov a ich charakteristiku,
    • kalkulácie a  výpočty množstva spotreby surovín, 
    • základné užívateľské práce s výpočtovou technikou,
    • odbornú terminológiu,
    • zásady organizácie práce,
    • strojové a technologické vybavenie a zariadenie prevádzok, ich využitie  a ošetrovanie,
    • základné gastronomické pravidlá a zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov.

     

     

    KUCHÁR  -  je zručný v oblasti:

    • uplatňovania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
    • uplatňovania zásad osobnej a prevádzkovej hygieny, proti epidemiologických  pravidiel a predpisov HACCP,
    • práce s predpismi o preberaní, reklamácii, výdaji a skladovaní  surovín na prípravu pokrmov,  hospodárení so zvereným majetkom a hmotnej zodpovednosti,
    • ovládania základných užívateľských prác s výpočtovou technikou,
    • vykonávania základných zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov,
    • výpočtov množstva spotreby surovín pre pripravované pokrmy,
    • voľby a dodržiavania správnych technologických postupov,  potrebných surovín a zariadení pre prípravu pokrmov,
    • predbežnej úpravy základných  surovín, úpravy a spracovania mäsa jatočných  zvierat, hydiny,  zveriny a rýb,
    • používania polotovarov,
    • používania pracovných strojov, zariadenia a ostatného inventáru,
    • organizovania práce v bežnej prevádzke a pri gastronomických akciách,
    • prípravy pokrmov teplej a studenej kuchyne,
    • prípravy jedál na objednávku a špecialít,                                    
    • prípravy pokrmov národných kuchýň a ďalších špecialít,
    • prípravy  pokrmov pre diétne stravovanie,
    • prípravy diferencovanej a vegetariánskej stravy,
    • prípravy  múčnikov a cukrárenských výrobkov,
    • prípravy teplých nápojov,
    • techniky expedície a estetickej  úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri  slávnostných príležitostiach.

     

    Hodnotiaci štandard pre ISDV

    Predmetom overenia a hodnotenia bude:

    Prehľad teoretických vedomostí:

    1. význam racionálnej výživy,
    2. pôvod, druhy a charakteristika potravín,
    3. zloženie a akosť potravín,
    4. biologická, energetická a výživová hodnota potravín,
    5. hygiena pri práci s potravinami, HACCP, potravinový kódex,
    6. zásady osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci,
    7. povinnosti kuchára, výrobné  stredisko,
    8. výpočet spotreby surovín,
    9. predbežná úprava a spracovanie surovín,
    10. základné tepelné úpravy,
    11. polievky,
    12. omáčky,
    13. prílohy a doplnky k hlavným jedlám,
    14. bezmäsité jedlá,
    15. jednoduché múčniky a múčne jedlá,
    16. jedlá z mäsa jatočných zvierat, rýb, hydiny, zveriny a ostatných zvierat,
    17. jedlá na objednávku,
    18. progresívna výroba jedál,
    19. jedlá studenej kuchyne,
    20. reštauračné  múčniky, cukrárenské výrobky a nápoje,
    21. medzinárodná gastronómia,
    22. diétne jedlá, diferencovaná a vegetariánska strava,
    23. základné ekonomické a právne vedomosti.

     

    Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

    1. dodržiavanie osobnej a pracovnej hygieny, dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe - HACCP,   dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a protipožiarnych  predpisov,  
    2. príprava pracoviska na prevádzku, 
    3. voľba správnej receptúry a technologického postupu pre prípravu zadaného pokrmu,
    4. výber vhodného druhu a použitie vhodného množstva surovín  pre pripravovaný pokrm,
    5. vykonanie kalkulácie potrebného množstva surovín pre stanovený počet porcií pripravovaného pokrmu,  
    6. ovládanie základných užívateľských prác s výpočtovou technikou,
    7. senzorické posúdenie nezávadnosti a kvality surovín, kontrola ich hmotnosti, dodržanie technologických postupov prípravy pokrmu a množstva použitých surovín, voľba vhodného technologického zariadenia, 
    8. príprava pokrmu tak, aby mal charakteristickú chuť a vzhľad a požadované vlastnosti, technika expedície, dodržanie zásad estetickej úpravy pokrmu,
    9. hospodárne nakladanie s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami  s ohľadom na životné prostredie,  
    10. príprava pokrmu z polotovarov  v súlade s ich určením a predpísaným technologickým postupom,
    11. práca s inventárom, používanie, evidencia, kontrola, príjem a výdaj, uskladnenie počas a po ukončení prevádzky, ošetrovanie, udržiavanie a kontrola, 
    12. kontrola, prevzatie a vydávanie požadovaných surovín, tovaru a ostatných skladových zásob, evidencia pohybu - vyhotovenie dokladu o príjme a výdaji, pri skladovaní a ošetrovaní zásob, dodržiavanie hygienických predpisov a zásad HACCP,
    13. dodržiavanie zásad ochrany spotrebiteľa,
    14. správne vyjadrovanie sa a používanie odbornej terminológie,
    15. zabezpečenie bežnej údržby pracovných prostriedkov a práce po ukončení prevádzky.